I C 725/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Oławie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3069321

Wyrok Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 12 marca 2020 r. I C 725/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor sądowy Oktawian Garbas.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Oławie w Wydziale I Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r. w Oławie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy D. przeciwko Fundacji (...) z siedzibą w S. o wydanie nieruchomości

I. oddala powództwo,

II. zasądza od Gminy D. na rzecz Fundacji (...) z siedzibą w S. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Zarządzenie wykonawcze:

1. odnotować wyrok we właściwym repertorium,

2. kalendarz - 7 dni.

O., dnia 12 marca 2020 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.