I C 529/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2693504

Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2019 r. I C 529/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Sylwia Staniszewska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko I. M. o zapłatę oddala powództwo.

Uzasadnienie faktyczne

Powód E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wniósł pozew domagając się zasądzenia od pozwanego I. M. kwoty 5.182,69 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazano, że przedmiotowa wierzytelność powstałą w wyniku zawarcia przez stronę pozwaną z (...) S.A. w O. w dniu 11 września 2018 r. umowy pożyczki. Pozwany nie wywiązał się z warunków umowy pożyczki. Umowa została wypowiedziana i z dniem 24 stycznia 2019 r. kwota stała się wymagalna. W dniu 21 września 2018 r. wierzyciel pierwotny dokonała przelewu przysługującej mu od strony pozwanej wierzytelności na rzecz powoda.

Pozwany nie stawił się na termin rozprawy, nie złożył odpowiedzi na pozew, nie ustosunkowała się do żądań pozwu.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 11 września 2018 r. (...) S.A. we O. zawarł z pozwanym umowę pożyczek ratalnej. Kwota pożyczki wynosiła 2.500 zł, całkowity koszt pożyczki - 2.865,84 zł, całkowita kwota do zapłaty przez pozwanego - 5.365,84 zł. Okres na który została udzielona pożyczka określony został na 30 miesięcy. (umowa k.16-28)

W dniu 4 października 2018 r. (...) S.A. we O. sporządził pismo adresowane do pozwanego, informujące o przeniesieniu obsługi pożyczki udzielonej pozwanemu na rzez powoda na zasadzie art. 509 i nast.k.c. Pismem datowanym na dzień 13 listopada 2018 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty zaległości w kwocie 375,21 zł w terminie do dnia 23 listopada 2018 r., a pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. wypowiedział pozwanemu umowę pożyczki. (dowód: dokumenty k. 10-15)

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z normą art. 339 k.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Przewidziane w art. 339 § 2 k.p.c. domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda dotyczy wyłącznie strony faktycznej wyroku i nie obowiązuje w zakresie prawa materialnego. Domniemanie to zastępuje jedynie postępowanie dowodowe i to tylko wówczas gdy twierdzenia powoda nie budzą uzasadnionych wątpliwość. Wobec tego, że działanie z art. 339 § 2 k.p.c. nie rozciąga się na dziedzinę prawa materialnego, obowiązkiem sądu rozpoznającego sprawę w warunkach zaoczności jest rozważenie, czy w świetle przepisów prawa materialnego twierdzenia strony powodowej uzasadniają uwzględnienie żądania. (por. Wyrok SN z dnia 31 marca 1999 r. (...) 176/97)

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dokumenty przedłożone przez stronę powodową. W świetle przedstawionych przez powoda dowodów jego twierdzenia o okolicznościach przytoczonych w pozwie budzą wątpliwości.

Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Po myśli art. 509 § 2 k.c. wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Jak stanowi art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Zgodnie z treścią art. 511 k.c. jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelność powinien być również pismem stwierdzony.

Powództwo podlega oddaleniu, ponieważ powód nie udowodnił by przysługiwała mu względem pozwanego wierzytelność dochodzona pozwem wynikająca z umowy pożyczki zawartej przez pozwanego z (...) S.A. we O., by skutecznie nabył od wierzyciela pierwotnego wierzytelność w stosunku do pozwanego wynikającą z umowy potyczki z dnia 11 września 2018 r.

Z przedstawionych przez stronę powodową dokumentów wynika jedynie, że pozwany w dniu 11 września 2018 r. zawarła z (...) S.A. we O. umowę pożyczek ratalnej, zgodnie z którą otrzymała pożyczę w kwocie 2.500 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez pozwanego - 5.365,84 zł. Powód przedłożył jedynie pismo (...) S.A. we O. z dnia 4 października 2018 r. adresowane do pozwanego, informujące o informujące o przeniesieniu obsługi pożyczki udzielonej pozwanemu na rzez powoda na zasadzie art. 509 i nast.k.c. oraz sporządzone przez powoda pisma z dnia 13 listopada 2018 r. stanowiące wezwanie pozwanego do zapłaty zaległości w kwocie 375,21 zł w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. i z dnia 10 grudnia 2018 r. wypowiedzenie pozwanemu umowę pożyczki. Przy czym nie przedstawił żadnych dowodów by pisma te zostały wysłane pozwanemu.

W ocenie Sądu, powód zatem nie przedstawił wiarygodnych dokumentów, z których wynikałoby, że skutecznie nabył wierzytelność w stosunku do pozwanej. Nie przedłożył umowy przelewu wierzytelności. Oświadczenie wierzyciela nie jest, w ocenie Sądu, wystarczające do przyjęcia, że doszło do skutecznego przelewu wierzytelności, tym bardziej że w piśmie tym z jednej strony jest mowa przeniesieniu obsługi pożyczki udzielonej pozwanemu a z drugiej powołanie się na przepis art. 509 k.c. dotyczący umowy przelewu wierzytelności. Nie można zatem ocenić czy doszło faktycznie do zawarcia umowy przelewu wierzytelności między pierwotnym wierzycielem a powodem czy tylko umowy dotyczącej obsługi pożyczki. Jeżeli została zawarta umowa przelewu wierzytelności to z dokumentów przedłożonych przez powoda nie wynika z niego czy została zawarta w formie pisemnej, kiedy została zawarta i czy została zawarta przez podmioty uprawnione do reprezentowania stron umowy i czy dotyczyła wierzytelności w stosunku do pozwanego.

Z powyższych przyczyn, wobec braku dowodów na nabycie przez powoda wierzytelności w stosunku do pozwanej a zatem braku legitymacji czynnej, na podstawie powołanego przepisu art. 720 k.c. powództwo zostało oddalone.

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.