I C 5162/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627951

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. I C 5162/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Robert Bełczącki.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W., Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 4.560,22 zł wraz z odsetkami orzeka:

1. zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz S. D. kwotę 4.560,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo oddala;

2. zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz S. D. kwotę 1.446 zł tytułem kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.