I C 4449/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3128612

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. I C 4449/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Pąsik.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W., Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. wW., na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko (...) W. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

1. ustala wysokość opłaty rocznej z tytułu udziału należącego do B. S., wynoszącego 0,132 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), o numerze ewidencyjnym (...), w obrębie 01.02.15, o powierzchni 222 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy M. w W. prowadzi księgę wieczystą nr (...), związanej z lokalem mieszkalnym nr (...) - z dniem 1 stycznia 2013 r. na kwotę 977,58 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy); przy czym opłata roczna będzie płatna w następujących kwotach:

- za 2013 r. w wysokości 551 zł;

- za 2014 r. w wysokości 769,29 zł

- od 2015 r. w wysokości 977,58 zł;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. odstępuje od obciążania powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.