Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722050

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
z dnia 22 marca 2019 r.
I C 422/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marek Dziwiński.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. w K. sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę

I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. D. kwotę 7.900,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dziewięćset 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi następująco:

- od kwoty 6.900,00 zł od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.000,00 zł od dnia 14 lipca 2018 r. do dnia zapłaty,

II dalej idące powództwo oddala;

III zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. D. kwotę 2.260,64 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV nakazuje powodowi M. D., aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze) kwotę 42,29 zł tytułem zwrotu wydatków wyłożonych przez Skarb Państwa, zaś stronie pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. nakazuje, aby uiściła z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze) kwotę 283,01 zł;

V zwrócić stronie pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze) kwotę 700,00 zł stanowiącą nadpłatę na zaliczkę na biegłego.

Uzasadnienie faktyczne

Powód M. D. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. kwoty 9 100,00 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 8 100 zł od dnia 2 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1 000 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

a także o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadniając swoje żądanie powód podał, że w dniu 15 października 2017 r. miała miejsce kolizja drogowa, której sprawcą była kierująca pojazdem ubezpieczonym u strony pozwanej w zakresie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Powód podniósł, że Ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą - ustalił wartość pojazdu przed szkodą na 26 600 zł, a pojazdu w stanie uszkodzonym na kwotę 10 800 zł. Powód wskazał, że zlecił wykonanie kalkulacji niezależnemu rzeczoznawcy, który ustalił, że wartość pojazdu przed szkodą wynosiła 32 300 zł, a wartość pozostałości - 8 400 zł. Powód podał, że domaga się dopłaty do odszkodowania w kwocie 8 100 zł oraz zwrotu kosztów sporządzenia wyceny - 1 000 zł.

Strona pozwana (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości, a także o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko strona pozwana przyznała, że po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłaciła w ramach rekompensaty szkody kwotę 15 800 zł stanowiącą różnicę między wartością samochodu przed szkodą, a wartością wraku. Strona pozwana podała, że dokonując wyceny wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym posługiwała się notowaniami Eurotax, dokonała dodatnich korekt związanych ze stanem i użytkowaniem pojazdu, natomiast wartość pozostałości ustaliła na podstawie danych specjalistycznej platformy internetowej AUTOOnline doliczając do najwyższej oferty 10% marży. Strona pozwana zakwestionowała przydatność prywatnej opinii, której koszt, w jej mniemaniu, został znacznie zawyżony.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 października 2017 r. na drodze nr (...) w obszarze Gminy Z. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ samochód marki B. o numerze rejestracyjnym (...). Sprawca zdarzenia ubezpieczony był u strony pozwanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Dowód: notatka informacyjna o zdarzeniu drogowym k. 7.

Pojazd marki B. o numerze rejestracyjnym (...) stanowił własność powoda.

(okoliczność bezsporna)

Powód zgłosił stronie pozwanej szkodę w dniu 16 października 2017 r.

Dowód: zgłoszenie k. 71v-72, potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia k.73.

Ubezpieczyciel, w oparciu o wykonane przez siebie kosztorysy, określił wartość pojazdu powoda przed szkodą na 26 600 zł i wartość pozostałości na 10 800 zł. Ubezpieczyciel odszkodowanie w wysokości 15 800 zł przyznał decyzją nadaną 2 listopada 2017 r.

Dowód: decyzja z 31 października 2017 r.k. 8, wyliczenia k.9-10.

Poszkodowanemu została wypłacona kwota przyznana wyżej wymienioną decyzją.

(okoliczności bezsporne)

Powód zlecił wykonanie prywatnej kalkulacji kosztów naprawy. Rzeczoznawca samochodowy W. C. określił wartość przedmiotowego pojazdu przed szkodą na kwotę 32 300 zł, wartość pojazdu w stanie uszkodzonym - 8 400 zł. Koszt wykonania kalkulacji wyniósł 1 000 zł netto.

Dowody: ekspertyza k. 13-34, faktura k. 35.

Rzeczywisty koszt naprawy uszkodzeń pojazdu marki B. o numerze rejestracyjnym (...) powstałych w dniu 15 października 2017 r. wynosił 65 627,03 zł. Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym wynosiła 32 000 zł, natomiast wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wynosiła 9 300 zł.

Dowód: opinia J. W. biegłego z zakresu wyceny pojazdów i kosztów napraw powypadkowych z 2 października 2018 r.k. 162-186.

Powód zgłosił stronie pozwanej żądanie zwrotu kosztów wykonania prywatnej ekspertyzy w dniu 13 czerwca 2018 r.

Dowód: elektroniczne potwierdzenie odbioru k. 44

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Stan faktyczny został ustalony głównie w oparciu o dowody z dokumentów zebranych w aktach szkodowych, jak również w oparciu o opinię sądową biegłego z zakresu wyceny pojazdów i kosztów napraw powypadkowych. Należy wskazać, że autentyczność dowodów z dokumentów nie była kwestionowana i nie budziła wątpliwości. Bezspornym było, że uszkodzony pojazd marki B. o numerze rejestracyjnym (...) należał do M. D. oraz że Ubezpieczyciel wypłacił na jego rzecz odszkodowanie w wysokości 15 800 zł. Dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne było określenie rozmiarów szkody jak również dokonanie oceny zasadności żądania zwrotu kosztów prywatnej kalkulacji.

Na wstępie należy zauważyć, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest odpowiedzialnością gwarancyjną. Zgodnie z przepisem art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane ustawowo, przyjmuje się jednak, że szkodą jest każdy uszczerbek w prawnie chronionych dobrach, z którym to ustawa wiąże powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Szkoda majątkowa obejmuje rzeczywistą stratę (damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans). Według przepisu art. 363 § 1 k.c., naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Strona pozwana przyjęła na siebie odpowiedzialność za skutki przedmiotowego zdarzenia. Ubezpieczyciel odpowiada za naprawę szkody pozostającą w normalnym związku ze zdarzeniem. Ustaleń w zakresie określenia rozmiarów szkody sąd dokonał w oparciu o opinię biegłego sądowego z zakresu wyceny pojazdów i kosztów napraw powypadkowych J. W. Jego opinia była pełna, spójna i fachowa. Biegły wskazał, że koszt naprawy, przy użyciu części oryginalnych i średniej stawki roboczogodziny, znacznie przekracza wartość pojazdu przez co potwierdził stanowiska stron, że zachodził przypadek szkody całkowitej. Biegły wyposażenie pojazdu ustalił przez rozkodowanie numeru VIN w systemie AUDA VIN Plus. Nie stwierdzono, aby pojazd był wcześniej naprawiany blacharsko - lakierniczo lub były zamontowane części inne niż oryginalne. Wycena wartości pojazdu przed szkodą nie budziła wątpliwości. Biegły uwzględnił m.in. korekty za dodatkowe wyposażenie, za pierwszą rejestrację, przebieg i za ogumienie. Biegły wycenił pojazd na 32 000 zł w stanie przed szkodą. Jednocześnie biegły potwierdził zasadność doboru metody wyceny wraku zastosowaną przez stronę pozwaną - wyniki zakończonej aukcji internetowej, gdzie zaoferowano kwotę 9 300 zł za wrak samochodu, można traktować jako rzeczywistą wartość pozostałości. W tych warunkach różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie wynosi 22 700 zł. Zaznaczyć trzeba, że opinia sądowa nie była kwestionowana przez strony procesu. Skoro zatem Ubezpieczyciel wypłacił powodowi odszkodowanie w wysokości 15 800 zł to powodowi należy się dopłata do odszkodowania w kwocie 6 900 zł. Jednocześnie należy zauważyć, że zestawienie ze sobą wyników prywatnej ekspertyzy i opinii sądowej prowadzi do wniosku, że Ubezpieczyciel znacznie zaniżył sumę odszkodowania należnego powodowi. M. D. słusznie zatem przypuszczał, że przyznana kwota jest zbyt niska. W tych warunkach należało uznać, że poniesione przez niego koszty na sporządzenie prywatnej ekspertyzy były niezbędne dla obrony jego praw, dlatego powodowi należy się zwrot tych kosztów tj. kwoty 1 000 zł.

Orzeczenie w zakresie odsetek oparte jest o treść przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Odsetki od kwoty 6 900 zł należały się powodowi od następnego dnia po nadaniu decyzji tj. od 3 listopada 2017 r., natomiast odsetki od kwoty 1 000 zł, należały się powodowi po 30 dniach od zgłoszenia Ubezpieczycielowi takiego żądania tj. od 14 lipca 2018 r.

Z powyższych względów należało zasądzić od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 7 900 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi:

- od kwoty 6 900 zł od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1 000 zł od dnia 14 lipca 2018 r. do dnia zapłaty. Takie rozstrzygnięcie znajduje się w punkcie I sentencji wyroku. Dalej idące powództwo zostało w punkcie II wyroku oddalone.

Koszty procesu zostały stosunkowo rozdzielone. Zgodnie bowiem z przepisem art. 100 zd. 1 k.p.c. w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Powód wygrał sprawę w 87%, a przegrał w 13%. Odwrotne proporcje dotyczą strony pozwanej. Do kosztów procesu powoda zaliczono opłatę sądową w kwocie 455 zł, koszty zastępstwa prawnego w kwocie 1 800 zł, opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz koszty opinii sądowej w kwocie 700 zł, łącznie - 2 972 zł. Do kosztów strony pozwanej należało zaliczyć koszty zastępstwa prawnego w kwocie 1 800 zł oraz koszty opinii w kwocie 700 zł - łącznie 2 500 zł. Po stosunkowym rozdzieleniu (2 585,64 - 325 zł) należało zasądzić od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2 260,64 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, o czym orzeczono w punkcie III wyroku.

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze tymczasowo wyłożył kwotę 325,30 zł na wynagrodzenie biegłego. Na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, stosunkowo rozdzielając wydatki, nakazano stronie pozwanej uiszczenie kwoty 283,01 zł, a powodowi - kwoty 42,29 zł, tytułem zwrotu wydatków wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa.

W punkcie V sentencji wyroku nakazano zwrócić od Skarbu Państwa na rzecz strony pozwanej kwotę 700 zł stanowiącą nadpłatę na zaliczkę na biegłego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.