Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722085

Wyrok
Sądu Rejonowego w Żorach
z dnia 17 września 2019 r.
I C 408/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Lidia Czapla.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa (...) ((...)) Spółki Akcyjnej w (...) przeciwko K. S. o zapłatę zasądza od pozwanej K. S. na rzecz powódki (...) ((...)) Spółki Akcyjnej w (...) kwotę 3.297,67 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 października 2018 r. oraz kwotę 1.017,00 (jeden tysiąc siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.