Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616073

Wyrok
Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 24 października 2018 r.
I C 401/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko N. G. o zapłatę

I.

zasądza od pozwanej N. G. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 5.566,59 (słownie: pięciu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu sześciu 59/100) zł;

II.

oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.

tytułem brakującej części kosztów sądowych nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Sokółce:

1).

od powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. - kwotę 55,08 (słownie: pięćdziesięciu pięciu 08/100) zł,

2).

od pozwanej N. G. - kwotę 786,06 (słownie: siedmiuset osiemdziesięciu sześciu 06/100) zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.