I C 3629/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627941

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r. I C 3629/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Pąsik.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W., Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. wW., na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

1. zasądza na rzecz powoda R. M. od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 3066,47 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 17 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części dotyczącej odsetek;

3. zasądza na rzecz powoda R. M. od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1371 zł (tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.