I C 2707/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3104346

Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2020 r. I C 2707/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Radosław Jamroży.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 marca 2020 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa (...) Bank (...) z siedzibą w B. (S.) przeciwko H. M. o zapłatę

I. zasądza od pozwanej H. M. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) z siedzibą w B. (S.) kwotę 8.429,08 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 08/100) z odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 22 października 2019 r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2.317 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 1.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

III. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.