I C 2301/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627949

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. I C 2301/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W., Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. w W., na rozprawie sprawy z powództwa H. T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 października 2016 r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.050 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.