I C 1851/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3103620

Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 14 maja 2019 r. I C 1851/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marcelina Mietelska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. w O. sprawy z powództwa D. Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1. Zasądza od pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. Ś. kwotę 18.000,00 (osiemnaście tysięcy i 00/100) zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

2. nakazuje zwrot na rzecz P. K. I. kwoty 490 (czterysta dziewięćdziesiąt i 00/100) zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na poczet opinii biegłego, zaksięgowanej pod poz. 500038480104,

3. zasądza od pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. Ś. kwotę 4.427,00 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem i 00/100) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3.600,00 (trzy tysiące sześćset i 00/100) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dnia 1 lipca 20....r.

Sąd Rejonowy w Opolu stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w zakresie co do pkt 1 i 3

oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne

Nr PESEL wierzyciela D. Ś. (...)

Nr KRS dłużnika (...) S.A z siedzibą w W. (...)

Tytuł wykonawczy wydano r.pr. T. M.

Koszty postępowania klauzulowego należne wierzycielowi od dłużnika wynoszą 126 zł

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.