Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616115

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2017 r.
I C 1374/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Kapica.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M.w W. I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2017 r. sprawy z powództwa D. O. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. O. kwotę 5.794, 81 (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 81/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 lutego 2017 do dnia zapłaty;

3.

w pozostałej części powództwo oddala;

3.

zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. O. kwotę 2.707 (dwa tysiące siedemset siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.