I C 1192/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2689793

Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 12 marca 2019 r. I C 1192/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Sylwia Staniszewska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Szczytnie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r. w Szczytnie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko C. O. o zapłatę oddala powództwo.

Uzasadnienie faktyczne

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. wniósł pozew domagając się zasądzenia od pozwanego C. O. kwoty 6209,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotowa wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez pozwanego z (...) S.A. z siedzibą w O. w dniu 5 września 2017 r. umowy pożyczki. Pozwany nie wywiązał się z warunków umowy pożyczki. Umowa została wypowiedziana i z dniem 8 stycznia 2018 r. kwota stała się wymagalna. W dniu 15 września 2017 r. wierzyciel pierwotny dokonał przelewu przysługującej mu od strony pozwanej wierzytelności na rzecz powoda.

Pozwany nie stawił się na termin rozprawy, nie złożył odpowiedzi na pozew, nie ustosunkował się do żądań pozwu.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

W dniu 5 września 2017 r. (...) S.A. z siedzibą w O. zawarł z pozwanym umowę pożyczki ratalnej. Kwota pożyczki wynosiła 3000,00 zł, całkowity koszt pożyczki 3698,05 zł, całkowita kwota do zapłaty przez pozwaną 6698,05 zł. Okres na który została udzielona pożyczka określony został na 48 miesięcy.

(dowód: umowa pożyczki ratalnej z dnia 5 września 2017 r.k. 13-18)

W dniu 27 września 2017 r. (...) S.A. z siedzibą w O. sporządził pismo adresowane do pozwanego, informujące o przelewie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki na rzecz powoda. Pismem datowanym na dzień 12 grudnia 2017 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty zaległości w kwocie 251,4 zł w terminie do dnia 26 grudnia 2017 r., a pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. wypowiedział pozwanemu umowę pożyczki.

(dowód: pisma k. 8-12)

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy rozważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Pozwany C. O. w toku procesu nie złożył odpowiedzi na pozew i nie stawił się na rozprawie, tym samym spełnione zostały przesłanki warunkujące i obligujące Sąd do wydania wyroku zaocznego. Zgodnie bowiem z art. 339 § 1 i 2 k.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Niezależnie od wynikającego z art. 339 § 2 k.p.c. domniemania prawdziwości twierdzeń powoda o rzeczywistym stanie rzeczy, sąd ma każdorazowo obowiązek krytycznego ustosunkowania się do twierdzeń powoda z punktu widzenia ich ewentualnej zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. W przypadku wątpliwości w tym przedmiocie, sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe z urzędu (por. wyrok SN z 20 października 1998 r. I CKU 85/98; Wyrok S.N. z dnia 15 marca 1996 r. (...) 26/96).

Powództwo podlega oddaleniu, ponieważ powód nie udowodnił by przysługiwała mu względem pozwanego wierzytelność dochodzona pozwem wynikająca z umowy pożyczki zawartej przez pozwanego z (...) S.A. z siedzibą w O.

Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Po myśli art. 509 § 2 k.c. wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Jak stanowi art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Zgodnie z treścią art. 511 k.c. jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelność powinien być również pismem stwierdzony.

Z przedstawionych przez stronę powodową dokumentów wynika jedynie, że pozwany w dniu 5 września 2017 r. zawarł z (...) S.A. z siedzibą w O. umowę pożyczki ratalnej, zgodnie z którą otrzymał pożyczkę w kwocie 3000 zł, całkowity koszt pożyczki wynosił 3698,05 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez pozwanego 6698,05 zł. Powód przedłożył jedynie pismo (...) S.A. z siedzibą w O. z dnia 27 września 2017 r. adresowane do pozwanego, informujące o przelewie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki na rzecz powoda oraz sporządzone przez powoda pisma z dnia 12 grudnia 2017 r. stanowiące wezwanie pozwanego do zapłaty zaległości w kwocie 251,04 zł w terminie do dnia 26 grudnia 2017 r. i z dnia 8 stycznia 2018 r. wypowiedzenie pozwanemu umowy pożyczki. Przy czym nie przedstawił żadnych dowodów by pisma te zostały wysłane pozwanemu.

W ocenie Sądu, powód zatem nie przedstawił wiarygodnych dokumentów, z których wynikałoby, że skutecznie nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego. Nie przedłożył umowy przelewu wierzytelności. Oświadczenie wierzyciela nie jest, w ocenie Sądu, wystarczające do przyjęcia, że doszło do skutecznego przelewu wierzytelności. Nie wynika z niego czy umowa wierzytelności została zawarta w formie pisemnej, kiedy została zawarta i czy została zawarta przez podmioty uprawnione do reprezentowania stron umowy i czy dotyczyła wierzytelności w stosunku do pozwanego.

Z powyższych przyczyn, wobec braku dowodów na nabycie przez powoda wierzytelności w stosunku do pozwanej a zatem braku legitymacji czynnej, na podstawie powołanego przepisu art. 720 k.c. powództwo zostało oddalone.

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.