I C 1108/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3101578

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 26 listopada 2020 r. I C 1108/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Izabela Kosińska - Szota.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w Kłodzku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko L. L. o opróżnienie lokalu mieszkalnego

postanawia:

I. umorzyć postępowanie;

II. zwrócić powódce od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 70 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu.

Uzasadnienie faktyczne

Powódka M. P. wniosła o nakazanie pozwanemu L. L. opróżnienia lokalu położonego przy ul. (...) w K. i wydanie go powódce oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, że jest najemcą lokalu, a pozwany naruszał jej nietykalność cielesną, używał wobec niej słów powszechnie uznanych za obelżywe, groził, że zabije ją i dziecko i obecnie toczy się sprawa karna o przestępstwo znęcania.

Pismem z dnia 13 listopada 2020 r. powódka cofnęła pozew, a następnie na wezwanie sądu wskazała, że dokonała cofnięcia pozwu z tego względu, że nie stać jej na adwokata.

Zgodnie z przepisem art. 203 § 4 k.p.c. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Sąd bacząc na powyższy przepis sąd wskazał powódce, że może ubiegać się o pełnomocnika z urzędu, jednak powódka zdecydowanie oświadczyła, że nie chce kontynuacji procesu, wyprowadziła się z lokalu oraz, że nie boi się pozwanego.

Bacząc na zasadę dyspozytywności oraz ustalając jednak, że cofnięcie pozwu przez powódkę w okolicznościach niniejszej sprawy nie jest sprzeczne z prawem, ani zasadami współżycia społecznego, jak tez nie zmierza do obejścia prawa oraz nastąpiło przed rozpoczęciem rozprawy, sąd umorzył postępowanie na mocy art. 355 k.p.c.

Sąd na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt a i ust. 3 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych zwrócił powódce kwotę 70 zł połowę opłaty obniżona o kwotę równą opłacie minimalnej (200: 2 - 30).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.