Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722049

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
z dnia 20 lutego 2019 r.
I C 1064/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Zenon Węcławik.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2019 r. w K. sprawy z powództwa J. K. przeciwko P. (...) w W. o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej P. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 3,797,99 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 października 2016 r.,

II. zasądza od strony pozwanej P. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 2.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.217,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

III. nakazuje stronie pozwanej P. (...) w W. uiszczenie na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) kwoty 190,00 zł tytułem brakującej opłaty sądowej,

IV. nakazuje wypłacenie stronie pozwanej P. (...) w W. od Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) kwoty 502,92 zł tytułem nadpłaconej zaliczki na biegłego.

Uzasadnienie faktyczne

J. K. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej P. (...) w W. na swoją rzecz kwoty 3 797,99 zł, w tym 3 182,99 zł tytułem dopłaty od kosztów naprawy pojazdu oraz kwoty 615,00 zł tytułem poniesionych kosztów związanych z wydaniem opinii przez rzeczoznawcę wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Wniósł również o zasądzenie kosztów procesy, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko podał, iż w dniu 1 stycznia 2016 r. miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego uszkodzony został należący do niego pojazd marki O. (...) nr rej, (...). Sprawcą zdarzenia był kierujący innym pojazdem, który w chwili wypadku był ubezpieczony w zakresie OC pojazdów mechanicznych u strony pozwanej. W toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego w imieniu strony pozwanej przez (...) S.A. wypłacono mu odszkodowanie w kwocie 1 283,19 zł, jako koszty naprawy. Zdaniem powoda wypłacona kwota nie jest adekwatna do wysokości poniesionej przez niego szkody, gdyż uniemożliwia dokonanie naprawy pojazdu w pełnym zakresie. Dlatego zwrócił się do strony pozwanej o weryfikację jej stanowiska przekładając kalkulacją naprawy sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę, domagając się zapłaty kwoty 3 182,99 zł, zgodnie z przedłożoną kalkulacją oraz kwoty 615 zł kosztów opinii. Wskazał on, iż dokonał wyboru sposobu naprawienia szkody w jego majątku, żądając zapłaty sumy niezbędnej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, do pokrycia szkody w jego majątku. Jego zdaniem Ubezpieczyciel świadczenia nie spełnił, wypłacając jedynie część sumy niezbędnej do przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego.

Strona pozwana P. (...) wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska nie kwestionowała swojej odpowiedzialności cywilnej za szkodę w pojeździe O. (...) nr. rej. (...), stanowiącym własność powoda, spowodowanej kolizją drogową z dnia 1 stycznia 2016 r. Uznała jednak, że powód przyczynił się w 50% do jej powstania. W ocenie pozwanej poszkodowany nie udokumentował wysokości poniesionych kosztów naprawy, albowiem pisma załączone do pozwu są niepoświadczonymi za zgodność z oryginałami kserokopiami. Strona pozwana podniosła zarzut, iż postępowanie zostało przeprowadzone w sposób poprawny, ustalenie rozmiaru szkody zostało wykonane w sposób rzetelny i prawidłowy, a tym samym dalsze roszczenia odszkodowawcze powoda są bezpodstawne. Podtrzymała także zarzut przyczynienia się powoda do powstania szkody w rozmiarze 50%, co wynika z notatki informacyjnej Policji o zdarzeniu drogowym z dnia 18 stycznia 2016 r.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJACY STAN FAKTYCZNY

W dniu 1 stycznia 2016 r. w K. miał miejsce wypadek drogowy z udziałem M. S. kierującego samochodem osobowym marki A. (...), nr rej. (...), w wyniku którego uszkodzony został należący do J. K. pojazd marki O. (...), nr rej. (...). Policja na miejscu stwierdziła współwinę obu kierowców i ukarała ich tylko mandatami. W związku z tym nie wszczynano postępowania przygotowawczego, poprzestając na sporządzeniu jedynie karty zdarzenia drogowego.

Dowód:

- informacja Komendy Powiatowej Policji w K. (k. 49-51)

- pismo z dnia 30 maja 2017 r. (k. 58)

- akta szkodowe

Pojazd sprawcy zdarzenia był ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów u strony pozwanej.

Okoliczność bezsporna

Powód J. K. zwrócił się o wypłacenie odszkodowanie w związku z wypadkiem. (...) S.A. w imieniu strony pozwanej przeprowadziła postępowanie likwidacyjne - nr szkody (...), na podstawie którego ustalił w dniu 19 stycznia 2016 r. wysokość odszkodowania na kwotę 1.283,19 zł tytułem kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu poszkodowanego. Przyjęła 50% przyczynienia się poszkodowanego.

Dowód:

- kalkulacja naprawy biegłego A. S. z dnia 19 października 2016 r. (k.8-10)

- decyzja z dnia 20 stycznia 2016 r. (akta szkodowe)

Decyzją z dnia 3 lutego 2016 r. (...) S.A. poinformował o wypłacie odszkodowania w kwocie 641,60 zł po potrąceniu 50% przyczynienia się powoda do powstania szkody.

Dowód: - akta szkodowe

Powód na własny koszt zlecił sporządzeni kosztorysu naprawy pojazdu marki O. (...), nr rej. (...) rzeczoznawcy S. G. W dniu 15 marca 2016 r. sporządzony został przez niego kosztorys z którego wynikało, że doprowadzenie uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed kolizji stanowi koszt 4 466,18 zł. Za sporządzenie opinii powód zapłacił kwotę 615,00 zł.

Dowód:

- kalkulacja naprawy biegłego powoda S. G. z dnia 15 marca 2016 r. (k. 11-15)

- faktura nr (...) z dnia 22 października 2016 r. (k. 16)

W dniu 15 marca 2016 r. J. K. wezwał (...) S.A. z siedzibą w W. do zapłaty kwoty 3 797,99 zł, w tym kwoty 3 182,99 zł tytułem kosztów naprawy pojazdu oraz kwoty 615,00 zł tytułem poniesionych kosztów związanych z wydaniem opinii przez rzeczoznawcę. Przedstawił także kosztorys naprawy pojazdu nr (...).

Dowód:

- wezwanie do zapłaty z dnia 15 marca 2016 r. (k. 17)

(...) S.A. pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. odmówiła dopłaty na rzecz powoda kosztów naprawy.

Dowód: - pismo z dnia 11 kwietnia 2016 r. (k. 18)

Koszt naprawy samochodu osobowego marki O. (...), nr rej. (...) przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych producenta pojazdu kategorii "O oraz zastosowaniu średnich stawek za roboczogodzinę z terenu miejsca zamieszkania poszkodowanego, wynosi 4 470,39 zł brutto. Natomiast koszt naprawienia szkody przy uwzględnieniu części zamiennych oznaczonych literą (...) wynosi brutto 4 369,33 zł. Użycie do naprawy części nieoryginalnych z grupy "P i (...) nie gwarantuje przywrócenia pojazdowi tych samych walorów w zakresie funkcjonalności, estetyki bezpieczeństwa i komfortu jazdy, co użycie części oryginalnych producenta pojazdu.

Dowód:

- opinia biegłego sądowego Z. U. z dnia 20 czerwca 2018 r. (k. 68-98)

Uzasadnienie prawne

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Odpowiedzialność strony pozwanej wynika z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane w związku z ruchem tych pojazdów. Odpowiedzialność strony pozwanej nie budziła żadnej wątpliwości, chodziło więc o ustalenie wysokości tego odszkodowania.

Odpowiedzialność strony pozwanej opiera się na art. 822 § 1 k.c. zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Istotą opisywanego ubezpieczenia jest wejście ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w sytuację prawną ubezpieczającego, w zakresie ponoszonej przez niego odpowiedzialności odszkodowawczej. Bezspornym było, że pojazd sprawcy kolizji ubezpieczony był w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych u strony pozwanej, która wypłaciła powodowi w ramach postępowania likwidacyjnego tytułem kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu poszkodowanego kwotę 1 283,19 zł. Uważała ona, iż przyznana kwota jest odpowiednia i uwzględnia rzeczywiste, niezawyżone koszty naprawy pojazdu oraz powinna zostać pomniejszona o 50% z uwagi na przyczynienie się powoda do powstania kolizji.

Stosownie do art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepis ten znajduje swoje procesowe odzwierciedlenie w art. 232 zdanie pierwsze k.p.c., zgodnie z którym Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Strona pozwana przestawiła rutynową notatkę i szkic powypadkowy Policji, jednakże - w ocenie Sądu - są one niemiarodajne i przez to niewystarczające dla niebudzącego wątpliwości ustalenia przyczynienia się poszkodowanego. Stwierdzić więc należy, że strona pozwana nie wykazała, iż powód przyczynił się do powstania kolizji.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 13 ust. 3 w zw. z art. 34 i art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczenia obowiązkowych (...), odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia mienia wypłaca się w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, z ograniczeniem do sumy ubezpieczenia. Przy czym, ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę z związku z ruchem tego pojazdu (art. 35 ustawy). Jak wskazano powyżej, ubezpieczyciel odpowiada w granicach odpowiedzialności sprawcy szkody, unormowanej w kodeksie cywilnym. Odpowiada zatem za normalne następstwa działania bądź zaniechania, z którego szkoda wynikła. W tych granicach naprawienie szkody, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania, winno objąć pełen koszt przywrócenia stanu poprzedniego - pełen koszt naprawy pojazdu (art. 361 § 1 i 2 k.c.). Zauważyć w tym miejscu należy, iż zgodnie z treścią przepisu art. 361 § 2 k.c. statuującego zasadę pełnego odszkodowania, naprawienie szkody obejmuje wszelkie poniesione straty (utracone korzyści pozostają poza sferą zainteresowania w niniejszym sporze). Natomiast, w myśl art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić poprzez przywrócenie stanu poprzedniego bądź też zapłatę odszkodowania pieniężnego zależnie od wyboru poszkodowanego.

Powód nie zgadzał się z przyznanym przez stroną pozwaną odszkodowaniem w związku z tym w niniejszym postępowaniu dochodził od niej zadośćuczynienia w kwocie w wysokości 3 182,99 zł, co w sumie dałoby na rzecz powoda kwotę 4 466,18 zł. Należy stwierdzić, że otrzymana przez powoda kwota tytułem odszkodowania nie rekompensuje w pełni doznanej przez niego szkody. Na dowód swych twierdzeń o wysokości poniesionej szkody powód przedłożył kalkulację naprawy pojazdu dokonaną przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego, z której wynikało, że rzeczywisty koszt naprawy samochodu wyniesie 4 466,18 zł. Natomiast powołany w toku sprawy na wniosek stron biegły sądowy z zakresu techniki pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń, kalkulacji warsztatowej, analizy rachunków, kosztorysów, wycen oraz technologii naprawy i eksploatacji ustalił, że koszt naprawy samochodu przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych producenta pojazdu "O" oraz zastosowaniu średnich stawek za roboczogodzinę z terenu miejsca zamieszkania poszkodowanego, wynosi 4 470,39 zł brutto. Wskazał on, iż koszt naprawy szkody przy uwzględnieniu części zamiennych oznaczonych literą Q wynosi brutto 4 369,33 zł. Użycie do naprawy części nieoryginalnych z grupy "P" i "PJ" nie gwarantuje przywrócenia pojazdowi tych samych walorów w zakresie funkcjonalności, estetyki bezpieczeństwa i komfortu jazdy, co użycie części oryginalnych producenta pojazdu. W ocenie Sądu opinia biegłego jest rzetelna, sporządzona zgodnie z zasadami kosztorysowania napraw pojazdów, stąd brak jest podstaw do jej podważenia. Sąd oparł się w tej mierze na opinii biegłego, że oszacowanie szkody wyniosło kwotę 4 470,39 zł, to przy wypłaceniu przez stronę pozwaną odszkodowania w kwocie 1 283,19 zł, do zapłaty pozostaje kwota 3 187,20 zł. Jednakże powód żądał w pozwie kwoty 3 182,99 zł tytułem odszkodowania i taka kwota mu się należy.

Sąd uwzględnił również poniesione przez powoda koszty dotyczący sporządzenia prywatnego kosztorysu w wysokości 615,00 zł. J. K. w celu zweryfikowania zaoferowanego mu przez stronę pozwaną odszkodowania, skorzystał z prywatnego kosztorysu, którego ustalenia dały podstawę do wystąpienia z powództwem przed sądem. Wprawdzie Sąd nie oparł się na tej prywatnej opinii, jednak wynika z niej, że strona pozwana zdecydowanie zaniżyła wartość szkody. Sąd Najwyższy w uchwale z 18 maja 2005 r. wskazał, że odszkodowanie przysługujące z mocy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może - stosownie do szkodliwości sprawy - obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego.

Mając na uwadze ustalone w sprawie okoliczności faktyczne oraz przywołane przepisy zasądzono w punkcie I wyroku od strony pozwanej P. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 3 797,99 zł, która stanowi sumę kwoty 3 182,99 zł i 615,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. 26 października 2016 r. do dnia zapłaty.

W punkcie II sentencji w myśl przepisu art. 98 k.p.c. zasądzono od strony pozwanej P. (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 2.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na kwotę tę składały się: 1 200,00 zł - kosztów zastępstwa procesowego, 17,00 zł - opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, 1 000,00 zł - koszty opinii biegłych poniesione przez powoda.

Powód J. K. nie uiścił opłaty sądowej w wysokości 190,00 zł co zostało przeoczone. W związku z powyższym w punkcie III wyroku nakazano stronie pozwanej P. (...) w W. uiszczenie na rzecz Skarbu Państwa kwoty 190,00 zł tytułem brakującej opłaty sądowej.

W punkcie IV nakazano wypłacić stronie pozwanej P. (...) w W. od Skarbu Państwa kwoty 502,92 zł tytułem nadpłaconej zaliczki na biegłego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.