I C 1046/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2581277

Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 9 lutego 2018 r. I C 1046/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del Rafał Socha.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;

1. Pozbawia wykonalności w stosunku do A. B. tytuł wykonawczy - bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony w dniu 11 czerwca 2015 r. przez (...) Bank S.A. w W. numer (...), zaopatrzony w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia Sądu Rejowego w L. w sprawie I Co 36/15 w dniu 9 lipca 2015 r.

2. Zasądza od (...) Bank S.A. w W. na rzecz A. B. (...) (trzynaście tysięcy sto trzy) złote tytułem kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.