Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2166598

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 15 listopada 2016 r.
I ACz 1943/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Krzysztof Sobierajski (spr.).

Sędziowie SA: Elżbieta Uznańska, Grzegorz Krężołek.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. o wznowienie postępowania w sprawie o sygnaturze akt I C 1042/15 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Krakowie na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt I C 304/16 postanawia

I.

oddalić zażalenie skarżącej na punkt 1 zaskarżonego postanowienia,

II.

odrzucić zażalenie skarżącej na pkt 2 zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Sąd I instancji w pkt 1 odrzucił zażalenie skarżącej na postanowienie Sądu z dnia 8 kwietnia 2016 r., natomiast w pkt 2 odrzucił kolejne wnioski skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu pkt 1 wskazał, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2016 r. Sąd odrzucił skargę o wznowienie postępowania zaznaczając, że postanowienie to doręczone zostało skarżącej w dniu 25 kwietnia 2016 r. z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia, natomiast skarżąca wniosła zażalenie osobiście w dniu 5 maja 2016 r. Przywołując art. 394 § 2 k.p.c. Sąd I instancji podał, że powódka wniosła zażalenie z opóźnieniem w stosunku do terminu, który upłynął w dniu 2 maja 2016 r.

Skarżąca złożyła zażalenie na powyższe postanowienie. W uzasadnieniu przywołała treść art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia i przyznanie jej pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych. Dodała, że pozwany zabronił jej zdobycia środków zaspokajających potrzeby egzystencjonalne i potrzeby wyższego rzędu.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Skarżąca w złożonym zażaleniu nie podniosła żadnych okoliczności wskazujących, iż przyczyna, z powodu której odrzucono w pkt 1 zaskarżonego postanowienia jej zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 8 kwietnia 2016 r., tj. niedochowanie określonego w art. 394 § 2 k.p.c. tygodniowego terminu do złożenia zażalenia, została w sposób niewłaściwy zakwalifikowana i powołana przez Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. W związku z tym należy uznać, iż złożenie przez powódkę w dniu 5 maja 2016 r. osobiście w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie zażalenia (k. 13) na postanowienie z dnia 8 kwietnia 2016 r., w przedmiocie oddalenia jej wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz odrzucenia jej skargi o wznowienie postępowania, które zostało jej doręczone w dniu 25 kwietnia 2016 r., co wynika z zalegającego w aktach potwierdzenia odbioru przesyłki (k. 12), zostało dokonane z przekroczeniem przywołanego w art. 394 § 2 k.p.c. tygodniowego terminu do zaskarżenia postanowienia. W konsekwencji Sąd Apelacyjny w Krakowie działając na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w pkt I postanowienia oddalił zażalenie skarżącej na pkt 1 zaskarżonego postanowienia.

Z uwagi na to, iż niedopuszczalne jest złożenie zażalenia na orzeczenie, w którym odrzucono kolejne wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, co wynika z zapisów art. 117 2 ust. 2 k.p.c. i art. 107 ust. 2 z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd Apelacyjny w Krakowie działając na zasadzie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w pkt II postanowienia odrzucił zażalenie skarżącej na pkt 2 zaskarżonego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.