I ACz 1702/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie - OpenLEX

I ACz 1702/14 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1648993

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2014 r. I ACz 1702/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SAJan Kremer (spr.).

Sędziowie: SAHanna Nowicka de Poraj, SO Paweł Czepiel (del.).

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Firmy Budowlanej (...), K., S. spółki jawnej w K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę na skutek zażalenia strony pozwanej na punkt II postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt IX GC 342/14 postanawia:

1.

uchylić punkt II zaskarżonego postanowienia;

2.zas.

ądzić od strony powodowej Firmy Budowlanej (...) G., K., (...) spółki jawnej w K. na rzecz strony pozwanej S. I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 288 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie w punkcie I umorzył postępowanie w sprawie z powództwa Firmy Budowlanej S. G., K., (...) spółki jawnej w K. przeciwko stronie pozwanej S. I. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę kwoty 430.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu prac rozbiórkowych przy ul. (...) w K. wykonanych przez stronę powodową na zlecenie strony pozwanej; w punkcie II zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 28.725 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy podał, że skoro strona powodowa w piśmie procesowym cofnęła pozew wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania, a strona pozwana w piśmie procesowym z dnia 16 maja 2014 r. wyraziła zgodę na cofnięcie pozwu, to zgodnie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 k.p.c. należało umorzyć postępowanie w sprawie, orzekające o kosztach postępowania na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła strona pozwana, zaskarżając je w części tj. co do punktu II.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie następujących przepisów postępowania:

1.

art. 233 § 1 k.p.c. poprzez uznanie, że stroną wygrywającą sprawę był a strona powodowa i zasądzenie kosztów na jej rzecz, pomimo tego, że strona powodowa, reprezentowana przez radcę prawnego cofnęła wniosek o zasądzenie kosztów postępowania;

2.

art. 98 § 1 k.p.c. poprzez uznanie, że stroną przegrywającą jest strona pozwana i zasądzenie wskazanej kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania, pomimo braku podstaw prawnych ku temu;

3.

art. 109 § 1 k.p.c. poprzez zasądzenie zwrotu kosztów na rzecz strony powodowej, pomimo tego, że strona powodowa cofnęła wniosek o zasądzenie kosztów postępowania a była reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego.

Na tych podstawach strona pozwana wniosła o uchylenie punktu II zaskarżonego postanowienia i zasądzenie od strony powodowej na swoją rzecz kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał również, że cofnięcie pozwu nie było związane z zapłatą dokonaną na rzecz strony powodowej, zatem nie ma podstaw do uznania, że strona pozwana jest stroną przegrywającą postępowanie w sprawie i zasądzić od niej koszty procesu na zasadzie art. 98 k.p.c.

We wniesionej w dniu 12 sierpnia 2014 r. odpowiedzi na zażalenie pełnomocnik strony powodowej wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pełnomocnik strony powodowej podniósł że z dniem 11 sierpnia 2014 r. (omyłkowo oznaczył tę datę na 11 sierpnia 2013 r.) zostało wypowiedziane pełnomocnictwo do reprezentowania strony powodowej w niniejszej sprawie. Powództwo zostało cofnięte przez stronę powodową osobiście, bez udziału pełnomocnika i bez uzgodnienia z nim, pełnomocnik do dnia doręczenia zażalenia nie został poinformowany przez stronę powodową o tym fakcie, zatem zgodnie z art. 109 § 1 k.p.c. sąd zobligowany był orzec o kosztach z urzędu. Do odpowiedzi na zażalenie dołączył dokument z dnia 11 sierpnia 2014 r. w którym zawarto oświadczenie pełnomocnika skierowane do strony powodowej o wypowiedzeniu pełnomocnictwa.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z akt sprawy, strona powodowa w piśmie procesowym z dnia z dnia 25 marca 2014 r. cofnęła zarówno pozew jak również zawarte w nim żądanie zasądzenia od strony pozwanej kosztów procesu (k. 70 akt).

Okoliczność ta była zresztą wyłuszczona przez Sąd I instancji w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Przytoczona wyżej treść oświadczenia procesowego strony powodowej zawarta w piśmie z dnia 25 marca 2014 r. spowodowała, że brak było podstaw do zasądzenia od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwoty 28.725 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania na skutek braku skonkretyzowanego substratu roszczenia strony powodowej o zwrot kosztów procesu.

Z przytoczonych wyżej względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie 1 sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Apelacyjny orzekł w punkcie 2 sentencji na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. art. 391 § 2 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Na zasądzoną od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 288 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego złożyła się opłata sądowa od zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.