Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 października 2007 r.
GSK 7/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Rafał Batorowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku syndyka masy upadłości R. N. "G." S.A. w G. o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w całości w sprawie ze skargi kasacyjnej R. N. "G." S.A. w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Bk 167/04 w sprawie ze skargi R. N. "G." S.A. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia 15 kwietnia 2004 r., nr (...) w przedmiocie określenia długu celnego i podatku od towarów i usług postanawia:

1.

podjąć zawieszone postępowanie z udziałem syndyka masy upadłości R. N. "G." S.A. w G.,

2.

oddalić wniosek syndyka masy upadłościowej R. N. "G." S.A. w G. o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 marca 2005 r., sygn. akt I GSK 7/05, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. W okresie zawieszenia syndyk masy upadłościowej strony wnoszącej skargę kasacyjną złożył oświadczenie, iż wstępuje do postępowania i wniósł o umorzenie w całości postępowania sądowoadministracyjnego z tej przyczyny, że zaskarżona do sądu administracyjnego decyzja po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji została uchylona w trybie wznowienia postępowania. Treść pism syndyka wskazywała, że nie cofnął on skargi ani skargi kasacyjnej, domagał się natomiast zasądzenia kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wstąpienie do postępowania syndyka masy upadłościowej ma ten skutek, że ustają przyczyny, dla których zawieszono postępowanie. Dlatego też postępowanie powinno być podjęte i toczone nadal z udziałem syndyka masy upadłościowej na podstawie art. 128 § 1 p.p.s.a i art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.).

Nie jest natomiast zasadny złożony w toku postępowania kasacyjnego wniosek o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, oparty na tej podstawie, że w trybie nadzwyczajnym, po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, została uchylona decyzja będąca przedmiotem zaskarżenia do sądu. Uchylenie decyzji ostatecznej, czy to w trybie autokontroli, czy to w trybie nadzwyczajnym, jeżeli dochodzi do niego gdy w toku jest postępowanie przed sądem pierwszej instancji, jest przesłanką uznania tego postępowania za bezprzedmiotowe i umorzenia go na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Decyduje o tym okoliczność, że przestaje istnieć akt z zakresu administracji publicznej, będący przedmiotem kontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego pod względem zgodności z prawem, to jest przedmiot zaskarżenia (por. J. P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa, 2006 r., str. 348). Inaczej rzecz się ma, gdy zdarzenia dotyczące kontrolowanego w postępowaniu sądowoadministracyjnym aktu ziszczają się w toku postępowania kasacyjnego. Przedmiotem kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wyrok sądu pierwszej instancji. Przedmiot ten istnieje niezależnie od bytu aktu zaskarżonego do sądu pierwszej instancji. Argument dotyczący istnienia przedmiotu zaskarżenia skargą kasacyjną podnoszony jest przy formułowaniu poglądu co do niedopuszczalności cofnięcia skargi i dopuszczalności cofnięcia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym (por. B. Gruszczyński (w:) B. Dauter i inni: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków, 2005 r., str. 487). Ustawodawca nie przewidział mechanizmu pozwalającego na wyeliminowanie z obrotu prawnego wyroku sądu pierwszej instancji skutkiem zajścia w toku postępowania kasacyjnego okoliczności czyniącej bezprzedmiotowym postępowanie przed tym sądem. Do takiej sytuacji nie odnosi się art. 189 p.p.s.a. dopuszczający uchylenie postanowieniem wyroku pierwszej instancji, w którym to przepisie, co prawda, mowa o istnieniu podstaw umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, jednakże przy użyciu czasu przeszłego. Oznacza to, że przepis ten znajduje zastosowanie w odniesieniu do podstaw umorzenia postępowania pierwszoinstancyjnego tylko wtedy, gdy podstawy takie istniały w toku postępowania przed sądem I instancji. Ziszczenie się później okoliczności odpowiadających takim podstawom nie stanowi przesłanki stosowania tego przepisu.

Z wymienionych przyczyn wniosek o umorzenie postępowania podlega oddaleniu w trybie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.