Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/155/41

Wyrok
Sądu do spraw Służby Publicznej
z dnia 23 marca 2015 r.
F-6/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 marca 2015 r. CW/Parlament

(Sprawa F-124/13) (1)

(Służba publiczna Urzędnicy Skarga o stwierdzenie nieważności Artykuł 12a regulaminu pracowniczego Wewnętrzne przepisy dotyczące komitetu doradczego do spraw mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy Artykuł 24 regulaminu pracowniczego Wniosek o udzielenie wsparcia Oczywiste błędy w ocenie Brak Rola i uprawnienia komitetu doradczego do spraw mobbingu i zapobiegania mu w miejscu pracy Fakultatywne skierowanie sprawy przez urzędnika Skarga

o odszkodowanie lub zadośćuczynienie)

(2015/C 155/59)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CW (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Taneva i M. Dean, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia złożony przez skarżącą.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony połową kosztów poniesionych przez CW.

3) CW pokrywa połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 52 z 22.2.2014, s. 54.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 23 marca 2015 Borghans/Komisja

(Sprawa F-6/14) (1)

(Służba publiczna Wynagrodzenie Renta rodzinna Artykuł 27 akapit pierwszy załącznika VIII do

regulaminu pracowniczego Rozwiedziony małżonek zmarłego urzędnika Istnienie alimentów

w chwili śmierci urzędnika Artykuł 42 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego Termin

wniesienia wniosku o wyliczenie uprawnień emerytalnych)

(2015/C 155/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Julia Borghans (Auderghem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci F. Van der Schueren i C. Lefèvre)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i A.C. Simon, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie przyznania skarżącej renty rodzinnej w następstwie śmierci jej byłego małżonka.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność odmownej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania J. Borghans renty rodzinnej.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez J. Borghans.

(1) Dz.U. C 85 z 22.3.2014, s. 28.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 marca 2015 r. CN/Parlament

(Sprawa F-26/14) (1)

(Służba publiczna Akredytowani asystenci parlamentarni Wniosek o udzielenie wsparcia

Mobbing)

(2015/C 155/61)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CN (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, C. Bernard-Glanz i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i S. Alves, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia złożony przez skarżącego z uwagi na mobbing.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego oddalającej w sposób dorozumiany wniosek CN o udzielenie wsparcia z dnia 13 lutego 2013 r.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. oddalającej zażalenie CN z dnia 26 sierpnia 2013 r.

3) Zasądza się od Parlamentu Europejskiego na rzecz CN kwotę 45 785,29 EUR.

4) Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CN.

(1) Dz.U. C 175 z 10.6.2014, s. 56.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/