C-66/22, Zawarcie przez wykonawcę umów mających na celu zakłócenie konkurencji jako fakultatywna podstawa wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA I FUTRIFER INDÚSTRIAS FERROVIÁRIAS, SA PRZECIWKO TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA LDª - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.