C-626/17, ALBERTO ROSSI v. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/112/7

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2019 r. C-626/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.112.7/2

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 17 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Roma - Włochy) - Alberto Rossi / Ministero della Giustizia

(Sprawa C-626/17)( 1 )

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Polityka społeczna - Praca na czas określony - Sędziowie pokoju - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

(2019/C 112/10)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Giudice di Pace di Roma

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Alberto Rossi

Strona pozwana: Ministero della Giustizia

przy udziale: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), Associazione Nazionale Guidici di Pace, Coordinamento Nazionale Giustizia di Pace, Organismo Unitario della Magistratura Onoraria - Magistrati Onorari Riuniti, Maria Maddalena Acernese oraz 656 innych sędziów pokoju, Angela Abbondandolo oraz 139 wiceprokuratorów honorowych, Santina Adelfio oraz 101 innych sędziów honorowych

Sentencja

Złożony przez Giudice di pace di Roma (sędziego pokoju w Rzymie, Włochy) w dniu 17 października 2017 r. wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest oczywiście niedopuszczalny.

1

Dz.U. C 52 z 12.2.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/