Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/328/21

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 25 lipca 2018 r.
C-588/17 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.328.21/2

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lipca 2018 r. - Królestwo Hiszpanii/Komisja Europejska

(Sprawa C-588/17 P)( 1 )

(Odwołanie - EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania Unii Europejskiej - Wydatki dokonane przez Królestwo Hiszpanii - Pomoc dla obszarów nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi i środki rolno-środowiskowo-klimatyczne przewidziane w programie rozwoju obszarów wiejskich we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León)

Język postępowania: hiszpański

(2018/C 328/27)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: M. J. García-Valdecasas Dorrego, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i I. Galindo Martín, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 5 z 8.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/