C-542/17 P, ALLSTATE INSURANCE COMPANY v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/399/14

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2018 r. C-542/17 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C2018.399.14/1

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 września 2018 r. - Allstate Insurance Company / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

(Sprawa C-542/17 P) ( 1 )

[Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego DRIVEWISE - Odrzucenie zgłoszenia - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) - Artykuł 7 ust. 2 - Artykuł 75 - Charakter opisowy - Neologizm złożony z elementów, z których każdy opisuje właściwości danych towarów lub usług - Przeznaczenie towarów i usług - Przeinaczenie - Obowiązek uzasadnienia]

Język postępowania: angielski

(2018/C 399/18)

(Dz. U.UE.C z dnia 5 listopada 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Allstate Insurance Company (przedstawiciele: G. Würtenberger i R. Kunze, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: K. Markakis, pełnomocnik)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2) Allstate Insurance Company zostaje obciążona kosztami.

1

) Dz. U. C 13 z 15.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/