Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/279/2

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
C-541/14 P

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 21 kwietnia 2016 r. - Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Komisja Europejska, Królestwo Danii, Betfair Group plc, Betfair International Ltd, European Gaming and Betting Association (EGBA)

(Sprawa C-541/14 P)( 1 )

(Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Skarga o stwierdzenie nieważności - Artykuł 263 akapit czwarty TFUE - Prawo do wniesienia skargi - Legitymacja procesowa - Osoby fizyczne lub prawne - Pomoc państwa - Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym - Akt dotyczący indywidualnie - Akt regulacyjny niewymagający przyjęcia środków wykonawczych)

Język postępowania: duński

(2016/C 279/02)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2016 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (przedstawiciel: B. Jacobi, advokat, advokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Grønfeldt i M. P.-J. Loewenthal, pełnomocnicy), Królestwo Danii (przedstawiciele: C. Thorning, pełnomocnik, wspierany przez R. Holdgaarda, advokat), Betfair Group plc, Betfair International Ltd (przedstawiciele: A. Pliego Selie, O. Brouwer i M. Groothuismink, advocaten), European Gaming and Betting Association (EGBA) (przedstawiciele: J. Heithecker, C.-D. Ehlermann et J. Ylinen, Rechtsanwälte)

Sentencja

1. Odwołanie zostaje odrzucone.

2. Royal Scandinavian Casino Århus I/S zostaje obciążona kosztami postępowania.

3. Królestwo Danii pokrywa swe własne koszty.

1

Dz.U. C 34 z 2.2.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/