Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/6

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 22 stycznia 2015 r.
C-494/13 P

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 22 stycznia 2015 r. - GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Villiger Söhne GmbH

(Sprawa C-494/13 P)( 1 )

[Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) - Graficzny znak towarowy w kolorze zawierający elementy słowne "LIBERTE american blend" na niebieskim tle - Sprzeciw właściciela graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego elementy słowne "La LIBERTAD" - Odmowa rejestracji]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 146/08)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (przedstawiciele: I. Memmler i S. Schulz, Rechtsanwältinnen)

Pozostaliuczestnicy postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik), Villiger Söhne GmbH (przedstawiciel: B. Pikolin, Rechtsanwältin)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 313 z 26.10.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/