Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/11

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 5 lutego 2015 r.
C-296/14

UZASADNIENIE

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 5 lutego 2015 r. - Republika Grecka/Komisja Europejska

(Sprawa C-296/14)( 1 )

(Odwołanie - Pomoc państwa - Nieoprocentowane pożyczki zabezpieczone gwarancją państwa udzieloną przez władze greckie podmiotom gospodarczym z sektora zbożowego - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: grecki

(2015/C 146/16)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chalkias i A. Vasilopoulou, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar, D. Triantafyllou i P. Němečková, pełnomocnicy)

Sentencja

1. Odwołanie zostaje oddalone.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 253 z 4.8.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/