C-208/17 P, NF, NG, NM v. RADA EUROPEJSKA - Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/399/13

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 2018 r. C-208/17 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C2018.399.13/1

head ()Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 września 2018 r. - NF (C-208/17P), NG (C-209/ 17 P), NM (C-210/17P) /Rada Europejska

(Sprawy połączone od C-208/17P do C-210/17P) ( 1 )

(Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Oświadczenie Rady Europejskiej UE-Turcja z dnia 18 marca 2016 r. - Żądanie stwierdzenia nieważności)

Język postępowania: angielski

(2018/C 399/16)

(Dz. U.UE.C z dnia 5 listopada 2018 r.)

body ()Strony

Wnoszący odwołanie: NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) (przedstawiciele: P. O'Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Druga strona postępowania: Rada Europejska (przedstawiciele S. Boelaert, M. Chavrier i J.-P. Hix, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Grecka (przedstawiciele: M. Michelogiannaki i G. Karipsiadis, pełnomocnicy)

Sentencja

pkt (;1)1. Odwołania zostają odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.

pkt (;1)2. NF, NG i NM zostają obciążeni kosztami postępowania.

1

) Dz. U. C 231 z 17.7.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/