Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/328/15

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 25 lipca 2018 r.
C-139/17 P

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.328.15/1

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 25 lipca 2018 r. - QuaMa Quality Management GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Microchip Technology, Inc.

(Sprawa C-139/17 P)( 1 )

[Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Rozporządzenie (WE) nr 2868/95 - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego medialbo - Wcześniejszy znak towarowy MediaLB - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Sprzeciw wniesiony przez osobę niemającą statusu właściciela wcześniejszego znaku towarowego - Brak formalnego wniosku o zarejestrowanie przeniesienia praw do wcześniejszego znaku towarowego przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu - Niedopuszczalność]

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 328/17)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: QuaMa Quality Management GmbH (przedstawiciel: C. Russ, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciele: D. Botis i M. Fischer, pełnomocnicy), Microchip Technology, Inc. (przedstawiciel: C. Bergmann, Rechtsanwalt)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) QuaMa Quality Management GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 357 z 23.10.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/