Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z dnia 28 stycznia 2016 r.
65480/10
Prawo do wolnych wyborów. Zakaz dyskryminacji. Progi wyborcze obowiązujące partie reprezentujące mniejszości narodowe.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.