Czy art. 15zzzzzn2 u.covid. jest dalej aktualny? - OpenLEX

Czy art. 15zzzzzn2 u.covid. jest dalej aktualny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 15zzzzzn2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) - dalej u.covid. jest dalej aktualny?

Jeżeli tak, czy będzie miał zastosowanie do poniższego przypadku?

Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (listopad 2021 r.). Organ wezwał do uzupełnienia wniosku (w terminie 28 dni), zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. W styczniu 2022 r. wpłynęło do Urzędu niepełne uzupełnienie. W związku z tym organ wezwał ponownie do uzupełnienia wniosku (w terminie 28 dni), zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. Podmiot zwrócił się o wydłużenie terminu (do końca kwietnia 2022 r.). Następnie przed upływem tego terminu ponownie zwrócił się o przedłużenie terminu do końca czerwca 2022 r. Organ zamierza poinformować stronę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania oraz o możliwości złożenia przez nią nowego wniosku lub zwrócenia się z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków (art. 58 k.p.a.).

Czy zastosowanie będzie miał art. 15zzzzzn2 u.covid.?

Czy organ powinien zawiadomić stronę o uchybieniu terminu i wyznaczyć 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

Jeżeli tak, to czy prośbę o przywrócenie terminu podmiot powinien wnieść w terminie 30 dni (a nie 7 dni - art. 58 k.p.a.) od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX