Niewiadomski Zygmunt, Sformułowanie dodatkowym wymagań w decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Sformułowanie dodatkowym wymagań w decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony

Sformułowanie dodatkowym wymagań w decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony

Sformułowanie dodatkowych wymagań w decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony

Otwarty katalog decyzji warunkujących realizację przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony zawiera art. 96 ust. 2 u.o.i.ś. De facto może być to każda decyzja inwestycyjna, której wykonanie skutkować może potencjalnie znaczącym oddziaływaniem na obszar Natura 2000 (por. B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010, s. 257).

Decyzje warunkujące realizację przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony łącznie muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego regulujące wydawanie decyzji administracyjnych. Ponadto decyzje te winny spełniać wymagania ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie ocen oddziaływania na obszar Natura 2000. Kształtują je również normy prawne wynikające z przepisów innych ustaw materialnego prawa administracyjnego stanowiących podstawę prawną wydania konkretnych decyzji warunkujących realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Krok: zakończenie postępowania wyjaśniającego

Organ administracyjny prowadząc postępowanie w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej, co dotyczy także postępowania w sprawie wydania decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na obszar Natura 2000, zobligowany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe (wyjaśniające) w zgodzie z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.). Zasada prawdy obiektywnej obliguje organ administracyjny do wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do załatwienia sprawy, w tym przypadku do wydania decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.

Krok: sformułowanie obligatoryjnych elementów rozstrzygnięcia

Katalog elementów obligatoryjnych decyzji warunkującej realizację przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony zawierają następujące przepisy:

– art. 101 ust. 1 u.o.i.ś.;

– art. 107 § 1 k.p.a.;

– przepisy ustaw szczegółowych regulujące wydanie konkretnej decyzji warunkującej realizację planowanego przedsięwzięcia.