WPI/200000/43/485/2022 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

WPI/200000/43/485/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/485/2022

Na podstawie art. 34 ust, 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 30 marca 2022 r. przez przedsiębiorcę; (...) z siedzibą w (...) uznaje za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnionego pracownikom i członkom ich rodzin świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia Medycznego, w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 30 marca 2022 r. z siedzibą w (...) (zwany dalej "Przedsiębiorcą") wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Zdarzenie przyszłe Przedsiębiorcy: (...)

Firma ma zamiar podpisać umowę z firmą ubezpieczeniową na Grupowe Ubezpieczenie Medyczne - prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia będą mogli korzystać z usług medycznych objętych ww. ubezpieczeniem. Składka miesięczna z tytułu ubezpieczenia medycznego będzie finansowana zarówno przez Zakład Pracy (pracodawcę) jak i przez pracownika. Przy wyborze wariantu ubezpieczenia "komfort", pracownik będzie opłacał składkę w wysokości zł () a różnicę pokryje pracodawca.

W przypadku wyboru innych, wyższych wariantów ubezpieczenia, pracownik pokryje różnicę kwotową pomiędzy wariantami.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Zdaniem Przedsiębiorcy na podstawie:

1)

Regulaminu wynagradzania - "Pracodawca może sfinansować dodatkowe świadczenie medyczne w ramach zawieranej umowy z firmą ubezpieczeniową "

2)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód w rozumieniu art. 4, zgodnie z tym przepisem, przychód ten oznacza przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby (...) źródła przychodów wskazuje rozdział 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Od zasady, że podstawą wymiaru składek są powyższe przychody, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przewiduje wyjątki.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów, usług.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa Przedsiębiorca uważa, że różnica w opłacaniu składki na prywatne ubezpieczenie medyczne pracownika opłacana przez Pracodawcę jest przychodem, ale wolnym od składki społecznej i zdrowotnej.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zakład wezwał Przedsiębiorcę do uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej poprzez wskazanie:

czy wartość wykupionego dla pracowników i ich rodzin świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia Medycznego będzie przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, - czy wykupienie dla pracowników i ich rodzin świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia Medycznego będzie zapisane (uregulowane) w przepisach wewnątrzzakładowych oraz czy będzie regulowane współfinansowanie składki na ww. świadczenie przez pracowników.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie pismem z 11 kwietnia 2022 r. (wpływ do Oddziału 13 kwietnia 2022 r.) Przedsiębiorca poinformował, że:

- wartość wykupionego dla pracowników i ich rodzin świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia Medycznego, jest przychodem w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dodatkowy element wynagrodzenia,

- wykupienie dla pracowników i ich rodzin świadczenia w postaci grupowego Ubezpieczenia Medycznego jest zapisane, uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych - Regulaminie Wynagradzania od dnia 2022 r. i jest częściowo finansowane - regulowane przez pracowników.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz, 1128 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, że jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika) - to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną - formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością, Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Przedsiębiorca ma zamiar podpisać umowę z firmą ubezpieczeniową na Grupowe Ubezpieczenie Medyczne - prywatną opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin. Składka miesięczna będzie finansowana zarówno przez Zakład Pracy jak i przez pracownika. Przy wyborze wariantu ubezpieczenia "komfort", pracownik będzie opłacał składkę w wysokości zł (...) a różnicę pokryje pracodawca. W przypadku wyboru innych, wyższych wariantów ubezpieczenia, pracownik pokryje różnicę kwotową pomiędzy wariantami. Wartość wykupionego dla pracowników i ich rodzin świadczenia będzie przychodem w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dodatkowy element wynagrodzenia. Współfinansowanie przez pracowników świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia Medycznego jest uregulowane w Regulaminie Wynagradzania od dnia 2022 r.

Uwzględniając powyższe, tj. biorąc pod uwagę opis przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez Pracodawcę Grupowego Ubezpieczenia Medycznego, na mocy wskazanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Stanowisko Zakładu:

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym 30 marca 2022 r., opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnionego pracownikom i członkom ich rodzin świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia Medycznego, w części finansowanej przez pracodawcę.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę (...) i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl