Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-1455/14/EB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "O..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "O...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia realizuje operację pn. "O..." Oś 4 - Leader, w ramach PROW 2007-2013, Działanie 4.1.3 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacja realizowana jest na działce ewidencyjnej nr 43/1, obręb miejscowości S., Gmina D., na której znajduje sie kościół filialny Parafii oraz odbudowany zabytek. Operacja polega na odbudowie zabytkowej dzwonnicy kościoła, a w szczególności na wykonaniu:

1.

robót ziemnych - wykopów, podsypki piaskowej,

2.

fundamentu - podkładu betonowego, izolacji przeciwwilgociowej, żelbetowej płyty fundamentowej

3.

konstrukcji: odtworzeniu kozłowej konstrukcji dzwonnicy wg karty ewidencyjnej zabytku ZWKZ, zawieszenia dzwonów.

Do dzwonnicy została doprowadzona ścieżka - alejka - mająca swój początek przy ścieżce skierowanej do wejścia kościoła. Przy wytyczonej alejce zostały ustawione cztery ławki, jako miejsce spotkań, odpoczynku, rekreacji i refleksji - mała infrastruktura turystyczna. Przy odbudowanej dzwonnicy została zamieszczona tabliczka znakująca cenny zabytek. Wzdłuż kamiennego muru od strony wewnętrznej zostały posadzone krzewy (30 szt). Klonowy starodrzew liściasty został wzbogacony o kolejne dwa drzewa. Zasadzenia te zostały wykonane nieodpłatnie przez lokalną społeczność. Wzdłuż wejścia na plac kościelny zostały postawione dwie duże tablice powitalno-informacyjne z grafiką (wymiary ekspozycji 120 cm x 180 cm). Na pierwszej tablicy zostały zamieszczone informacje dotyczące historii kościoła, dzwonnicy oraz pobliskiego terenu. Zostały zamieszczone także fotografie obrazujące opisywane zbytki. Na drugiej tablicy została opisana historia miejscowości (m.in. przynależność do Ziemi P.), z podziałem na różne okresy historii. "Beneficjenci" operacji śledząc losy miejscowości S. nabierają szacunku do zachowanych pomników przeszłości. Operacja polega także na zorganizowaniu zdarzenia kulturowo-promocyjnego, na którym obecni byli mieszkańcy ze wszystkich gmin obejmujących LSR. Tematem imprezy była promocja realizowanego projektu, w tym walorów lokalnych omawianych wyżej i oznakowanych w ramach danej operacji. Odbudowany zabytek - dzwonnica oraz pozostałe elementy małej infrastruktury - znajdują się na placu kościelnym, który jest ogólnodostępny i jest udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie, a tym samym nie będzie podlegać czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczenia tego podatku. Parafia nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizowanym projektem Parafia ma możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, bowiem zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane odpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Parafii, która - jak wskazała w treści wniosku - nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl