Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-741/14-4/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2014 r. (data nadania 31 października 2014 r., data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym w ramach loterii audioteksowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem nagród spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym w ramach loterii audioteksowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest agencją świadcząca usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych, itd.

W przedstawianym zdarzeniu przyszłym Agencja planuje zorganizowanie loterii audioleksowej na zlecenie swojego klienta. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych, jednym z rodzajów gier losowych są loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Agencja wystąpi do Izby Celnej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii.

Przygotowywany regulamin loterii zakłada, iż organizatorem jest Agencja, a uczestnikami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807), tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą. Mechanizm loterii przewiduje, iż aby wziąć w niej udział należy spełnić następujące przesłanki: we wskazanym terminie jednorazowo zakupić na określoną kwotę pieniężną zdefiniowane w regulaminie produkty promocyjne, gdzie zakup musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu - paragonem lub fakturą. W następstwie kupujący otrzymuje zdrapkę, której kod zgłasza za pośrednictwem wiadomości tekstowej o określonej treści. Uczestnik zobowiązany jest zachować zdrapkę ze zgłoszonym kodem. Sprzedaż promocyjna i okres przyjmowania zgłoszeń wynosi 5 tygodni. Raz w tygodniu, za pomocą systemu teleinformatycznego, odbywać się będzie losowanie zwycięzców nagród, spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłynęły do organizatora w tygodniu poprzedzającym losowanie. Nagrodami w loterii jest 5 samochodów, każdy o wartości ok. 50.000 zł wraz z kwotą pieniężną przewidzianą celem tzw. ubruttowienia nagrody. Ponadto, od poniedziałku do piątku odbywać się będą losowania zwycięzców nagród dziennych, spośród zgłoszeń, które wpłynęły do organizatora w dniu poprzedzającym losowanie. W każdym z tych losowań losowanych jest 5 tabletów o wartości ok. 900 zł.

W uzupełnieniu z dnia 23 października 2014 r., Wnioskodawca wyjaśnił, że "pojęcie przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi odnosi się do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy na Agencji ciążyć będą obowiązki płatnika 10%-zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy wygrana przypadnie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Czy w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy podatnikiem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, ciąży na płatniku obowiązek wystawienia deklaracji PIT- 8AR, czy też PIT-8C.

3. Czy w przypadku wydania nagród przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi na Agencji ciążą obowiązki płatnika.

Przedmiotem interpretacji jest rozstrzygnięcie w zakresie pytania nr 3 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pozostałych pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 3

W przypadku pozostałych przedsiębiorców będących zwycięzcami loterii, nie istnieje zwolnienie przedmiotowe jakie przewidziane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem świadczeń wiązanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a podlegające reżimowi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych doliczają więc wartość uzyskanych nagród do swego przychodu i odpowiednio opodatkowują, będąc jednocześnie płatnikiem podatku. W związku z powyższym na trzecie pytanie Agencja odpowiada, że nie ciążą na niej obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2-2b pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 (tekst jedn.: podatników nie mających na terytorium Polski siedziby lub zarządu) (...) na rachunek urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom o których mowa w:

1.

art. 3 ust. 1 (tekst jedn.: podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) - informacje o wysokości pobranego podatku,

2.

art. 3 ust. 2 oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku

- sporządzone według ustalonego wzoru.

Artykuł 26a tej ustawy stanowi natomiast o obowiązku nałożonym na ww. płatników do składania rocznych deklaracji z powyższych tytułów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 cytowanej ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1.

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know - how),

2.

z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów,

3.

z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4.

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Artykuł 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi natomiast, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w ww. przepisach przewiduje obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z tytułów wymienionych w ww. art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał wypłat z powyższych tytułów. Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem nagród przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi w ramach prowadzonej loterii audioteksowej. Wartość tych nagród należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej ww. podmiotów, który należy doliczyć do pozostałych przychodów i łączną kwotę opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem w tym przypadku płatnikiem będzie podmiot obdarowany.

Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od nagród przekazanych przedsiębiorcom nie będącym osobami fizycznymi.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl