Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-499/15-2/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opisanej we wniosku konfuzji-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opisanej we wniosku konfuzji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT dochody Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu w Polsce bez względu na miejsce ich pochodzenia (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA). SKA została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 2 października 2013 r. a wpisana do KRS z dniem 25 października 2013 r. Zgodnie z brzmieniem Aktu Notarialnego rok obrotowy SKA trwał od 1 grudnia do 30 listopada i zakończył się 30 listopada 2013 r. W dniu 28 października 2013 r. nastąpiła zmiana roku obrotowego SKA - nowy rok obrotowy trwa od 1 listopada do 31 października.

Pierwszy po zmianie rok obrotowy SKA trwa od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r.

Jak wynika z powyższego SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu 11 grudnia 2013 r., czyli po wejściu w życie art. 4 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387), więc do dnia 31 października 2015 r. nie jest uznawana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przyszłości, przed zakończeniem roku obrotowego SKA, może nastąpić przekształcenie SKA w spółkę jawną (dalej: Spółka Jawna).

Zgodnie z umową Spółki Jawnej, zarówno w zakresie funkcjonowania w formie prawnej spółki komandytowo-akcyjnej, jak również po jej przekształceniu zakres jej działalności będzie zbliżony.

W przyszłości może zostać podjęta decyzja o likwidacji Spółki Jawnej. Spółka Jawna na dzień likwidacji może posiadać wierzytelności m.in. pożyczkowe, w tym z tytułu pożyczki (pożyczek) udzielonej Wnioskodawcy. W podziału majątku Spółki Jawnej, na dzień likwidacji, Wnioskodawca będzie posiadać prawa (wierzytelność Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy) i sprzężony z nimi obowiązek (zobowiązanie Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej do spłaty pożyczki wraz z odsetkami). W ten sposób dojdzie do konfuzji i wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczki wraz z odsetkami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym poprzez przekazanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki Jawnej wierzytelności Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy oraz wynikająca z tego kontuzja zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej nie będzie powodować wystąpienia u Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki Jawnej wierzytelności Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy oraz wynikająca z tego konfuzja zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej nie będzie powodować wystąpienia u Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Artykuł 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT wyłącza z przychodów podatkowych przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną (wystąpienie wspólnika), do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że przychód nie powstaje w dacie otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki w związku z jej likwidacją, lecz dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki - o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja (rozwiązanie) Spółki do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W wyniku likwidacji Spółki wierzytelność Spółki wobec Wnioskodawcy przejdzie na Wnioskodawcę, więc Wnioskodawca stanie się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem.

W przypadku, gdy dochodzi do połączenia wierzyciela i dłużnika, wzajemne prawa ulegają wygaśnięciu. W sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dojdzie zatem do wygaśnięcia Jego zobowiązania nie w wyniku umorzenia, lecz poprzez podjęcie decyzji o likwidacji Spółki i podziale jej majątku pomiędzy wspólników. Zatem wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy nastąpi z mocy prawa, wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika (tzw. kontuzja), a nie w wyniku zwolnienia z długu.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do umorzenia lub przedawnieniu zobowiązań w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy i PIT. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy, za przychody z działalności gospodarczej uznaje się wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem pożyczek z Funduszu Pracy.

Należy również podkreślić, że konfuzja nie wypełnia dyspozycji art. 11 ust. 1 ustawy PIT, w myśl którego przychodami (z zastrzeżeniem przewidzianych w tym przepisie wyjątków) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W konsekwencji powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej powstałej w wyniku przekształcenia SKA poprzez konfuzję, następującą w wyniku nabycia wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki Jawnej, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby prawa i obowiązku, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie przepisów ustawy PIT jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Powyższe stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, przykładowo:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. ILPB1/415- 403/14-2/1M;

* Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 22 maja 2014 r., sygn. 1TPB1/415-220/14/DP;

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. IPPB1 /415-1027/13-2/MT;

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21 października 2013 r., sygn. ILPB4/423-295/13-4/ŁM;

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl