Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/4514-1-66/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") i podlegającą nieograniczonemu opodatkowaniu w Polsce.

Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce w taki sposób, że nabędzie ona udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Polsce i podlegającej w Polsce opodatkowaniu od całości uzyskiwanych przychodów (dalej: "Spółka zależna"), w drodze wkładu niepieniężnego od udziałowca Spółki zależnej.

W zamian za udziały w Spółce zależnej, Spółka wyda udziały w podwyższonym kapitale zakładowym udziałowcowi Spółki zależnej. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.).

Zdaniem Wnioskodawcy zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej nie będzie podlegała opodatkowaniu p.c.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.; dalej: ustawa o p.c.c.), podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania p.c.c. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o p.c.c. nie podlegają opodatkowaniu p.c.c. umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału w spółce kapitałowej, co do zasady, podlega opodatkowaniu p.c.c. Jednocześnie w art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o p.c.c. przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów (akcji) nie podlega p.c.c. pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej dające w niej większość głosów lub kolejne udziały - w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do Spółki zostaną wniesione udziały w Spółce zależnej, dające Spółce bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w przypadku zmiany umowy Spółki, związanej z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zostaną spełnione wskazane powyżej warunki zastosowania wyłączenia z opodatkowania p.c.c., tj.:

* Spółka nabędzie od wspólnika Spółki zależnej udziały Spółki zależnej oraz w zamian za te udziały przekaże na rzecz tego wspólnika własne udziały;

* w wyniku transakcji wymiany udziałów, Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej, której udziały nabędzie.

Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że stanowisko, zgodnie z którym zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego przy transakcji wymiany udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu p.c.c. znajduje potwierdzenie na gruncie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego:

1.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 sierpnia 2014 r. nr IPPB2/436-254/14-7/AF;

2.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 2014 r. nr ITPB2/436-97/14/TJ;

3.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

a.

z 25 czerwca 2014 r. nr ILPB2/436-95/14-3/MK;

b.

z 2 maja 2014 r. nr ILPB2/436-39/14-2/MK.

Reasumując: zdaniem Wnioskodawcy, planowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w p.c.c. po stronie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach-art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl