Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPB-1-1/4510-296/15/DW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 12 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wskazanego we wniosku połączenia przez przejęcie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wskazanego we wniosku połączenia przez przejęcie. W dniu 12 stycznia 2016 r. powyższy wniosek został uzupełniony.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: "Wnioskodawca"). Jednocześnie Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: "Spółka z o.o.").

Wnioskodawca jest również akcjonariuszem wchodzącej w skład grupy kapitałowej spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: "SKA"). Od 1 stycznia 2015 r. SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. SKA w przeszłości (2013 r. i 2014 r.) nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przy czym SKA nie posiada za tamte okresy niepodzielonych zysków, gdyż spółka ta za 2013 r. poniosła stratę, a za 2014 r. osiągnęła nieznaczny zysk, który jednak był niższy niż wartość straty z 2013 r. i nie pozwolił na jej pokrycie.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 5 stycznia 2016 r. doprecyzowano, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy chodziło o lata kalendarzowe 2013 r. i 2014 r., podczas gdy trwający wówczas pierwszy rok obrotowy SKA był rokiem przedłużonym i rozpoczął się w 2013 r., a zakończył z ostatnim dniem 2014 r. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że za ten pierwszy rok obrotowy SKA nie wystąpiły niepodzielone zyski (SKA osiągnęła stratę za rok obrotowy 2013-2014).

Obecnie działalność gospodarcza Spółki z o.o. oraz SKA jest poczytywana przez Grupę jako działalność o identycznym lub przynajmniej bardzo zbliżonym charakterze. Prowadzenie tego samego rodzaju działalności przez dwa podmioty z Grupy jest poczytywane jako nieefektywne i intencją biznesową jest prowadzenie działalności tego samego rodzaju wyłącznie przez jeden podmiot. Z tego powodu, celem uproszczenia istniejącej struktury, ma dojść w przyszłości do połączenia Spółki z o.o. ze SKA, na podstawie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., winno być: tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Jednocześnie art. 491 § I k.s.h. stanowi, iż spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Z tego względu SKA nie może być spółką przejmującą. Stąd spółką przejmującą będzie Spółka z o.o.

W wyniku połączenia Wnioskodawca - jako wspólnik spółki przejmowanej - otrzyma udziały w podwyższonym kapitale spółki przejmującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku połączenia Spółki z o.o. ze SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Spółka z o.o. będzie spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika SKA - powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia Spółki z o.o. ze SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Spółka z o.o. będzie spółką przejmująca, a SKA spółka przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika SKA - nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej jako: "k.s.h."), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejecie).

Przy czym, zgodnie z art. 491 § 1 k.s.h. spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W wyniku takiego połączenia dochodzi do tzw. sukcesji generalnej, określonej w art. 494 § 1 k.s.h., zgodnie z którym spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

W myśl art. 93 § 1 pkt 1-3 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm., dalej jako: "Ordynacja podatkowa"), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, a także osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Stosownie do art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, § 1 tego przepisu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), bądź osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej jako: "ustawa o CIT"), do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6. przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Przy kwalifikacji podmiotowej tej regulacji należy wziąć pod uwagę, iż dotyczy on przypadków połączenia lub podziału spółek. Z kolei przez spółkę, zgodnie z art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 oraz ust. 3 podatnikami jest zarówno spółka z o.o. (spółka przejmująca) jak i spółka komandytowo-akcyjna (spółka przejmowana).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeprowadzenia połączenia, polegającego na przejęciu spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do przychodów nie zalicza się przychodu wspólnika przejmowanej spółki komandytowo-akcyjnej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą.

W konsekwencji, w sytuacji połączenia Spółki z o.o. (będącej spółką przejmującą) z SKA (będącą spółką przejmowaną) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika SKA - nie powstanie obowiązek podatkowy, gdyż w świetle art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, przejęcie SKA przez Spółkę z o.o. będzie z perspektywy Wnioskodawcy neutralne na gruncie podatku pochodowego od osób prawnych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia Spółki z o.o. ze SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Spółka z o.o. będzie spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika SKA - nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych. Ze złożonego wniosku nie wynika jednak, że Wnioskodawca jako wspólnik spółki przejmowanej otrzyma dopłaty w gotówce, o których mowa w ww. przepisie, co oznacza, że wskazane we wniosku połączenie przez przejęcie, nie będzie po stronie Wnioskodawcy generowało przychodu podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl