Nowość 0115-KDST2-1.4011.143.2024.3.AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST2-1.4011.143.2024.3.AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Uzupełnił go Pan pismem z 25 marca 2024 r. (data wpływu) oraz - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 24 kwietnia i 17 maja 2024 r. (daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej PDOFU. Jest Pan opodatkowany podatkiem liniowym na podstawie art. 30c PDOFU. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od (...) 2020 r. pod firmą A. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...) 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zasadniczą czynnością wykonywaną w ramach prowadzonej działalności jest wytwarzanie oprogramowania, w tym pisanie autorskich programów komputerowych.

W ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje Pan czynności:

* w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania w postaci tworzenia całego kodu źródłowego określonego programu komputerowego;

* w zakresie wytwarzania oprogramowania (programu komputerowego), w wyniku rozwijania lub ulepszania określonego programu komputerowego, poprzez tworzenie części kodu źródłowego już istniejącego programu komputerowego;

* niezwiązane wprost z wytwarzaniem programów komputerowych, np. spotkania z klientami, spotkania z zespołem.

Przedmiotowa działalność dotyczy wytwarzania, rozwijania oraz ulepszania programów komputerowych (tj. Oprogramowanie, części Oprogramowania), które według art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm., dalej zwana PAPPU) są utworami.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych i doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych realizuje Pan zlecenia programistyczne na rzecz swoich Kontrahentów.

Pana twórczość odnosi się również do przejawu Pana działalności - autorskich praw do programów komputerowych, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie podkreślił Pan, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochrona ta obejmuje również fragmenty utworu i utwory w wersji nieukończonej.

Pana obowiązki uwzględnione przy warunkach współpracy ze Zleceniodawcą:

a) Tworzenie kodu źródłowego;

b) Rozbudowa oprogramowania o nowe funkcjonalności;

c) Planowanie, weryfikowanie i ulepszanie oprogramowania;

d) Przeprowadzanie testów jednostkowych i integracyjnych;

e) Tworzenie dokumentacji technicznej do wytworzonego oprogramowania;

f) Dodatkowo jest Pan zobowiązany do napraw wszelkich usterek, ponieważ ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za prawidłowe działanie oprogramowania, nie należy przy tym usługi tej traktować jako usługi suportu/utrzymania systemu, a jako czynności niezbędnych do podjęcia przez Pana w związku z Umową;

g) Wsparcie testerów, konfiguratorów i zespół biznesowy w zakresie wdrożenia oprogramowania.

Efektem końcowym tworzonego przez Pana produktu jest powstanie nowego oprogramowania, narzędzi i funkcjonalności, niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej Zleceniodawców oraz Pana i w znacznym stopniu odróżniających się od rozwiązań już funkcjonujących.

Wiodące technologie:

(...)

Co istotne, obecnie w ramach świadczonych dla Zleceniodawcy usług wykonuje Pan usługi, które w całości polegają na wytworzeniu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości katalog świadczonych usług zostanie rozszerzony o usługi inne, niż wymienione w pierwszej części zdania. W ich skład może wchodzić udział w szkoleniach, udział w spotkaniach wewnętrznych, czy wsparcie techniczne. W takich przypadkach dochód z tych usług nie będzie objęty ulgą IP Box i będzie wynikał bezpośrednio z umowy oraz zostanie wyodrębniony na wystawianej przez Pana fakturze.

Od początku prowadzonej działalność pracuje Pan nad rozwojem aplikacji należącej do Zleceniodawcy, która służy do (...). W ramach współpracy następuje wytworzenie nowych funkcjonalności, a także rozwijanie oraz ulepszanie istniejącego oprogramowania. Sam produkt, którym jest wspomniana aplikacja, używany przez Zleceniodawcę jest dużym systemem, który każdorazowo przystosowywany jest indywidualnie do potrzeb Zleceniodawcy. W ramach współpracy rozwija Pan poszczególne elementy programu komputerowego (aplikacji), która do poprawnego działania wymaga wersji podstawowej głównego programu.

Rozwiązania wytwarzane przez Pana w ramach współpracy obecnie nie stanowią odrębnego oprogramowania, a część oprogramowania zależną od większego systemu/aplikacji stosowanej i udostępnionej przez Zleceniodawcę. Efekty Pana pracy zawsze stanowią nowe, unikatowe oraz zindywidualizowane rozwiązanie polegające na wytwarzaniu, rozwijaniu lub ulepszania oprogramowania należącego do Zleceniodawcy. Wynikiem czynności przeprowadzanych przez Pana są m.in. nowe kody źródłowe i algorytmy w różnych językach programowania, które opierają się na indywidualnych, autorskich pomysłach i obejmują weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych.

Pana działanie wymaga ciągłego dokształcania się i poszukiwania samodzielnie nowych rozwiązań, które mógłby zastosować w tworzonym przez siebie oprogramowaniu. Tworząc oprogramowanie opracowuje Pan nowe narzędzia, rozwiązania niewystępujące dotychczas w praktyce Pana i Zleceniodawcy, które można uznać za innowacyjne. Nie ma Pan przy tym możliwości korzystania z rozwiązań gotowych, dostępnych na rynku, w celu realizacji usługi na rzecz Zleceniodawcy.

Omawiane oprogramowanie jest tworzone, rozwijane i ulepszane w sposób systematyczny, w ramach codziennych obowiązków. Pana działalność prowadzona jest w sposób uporządkowany, metodyczny i zaplanowany. Brak takiej metodologii prowadziłby bowiem do niemożliwości skutecznego opracowania konkretnych rozwiązań, praktycznych problemów spotykanych w Pana działalności. Powyższe nie oznacza, że wykonywane czynności mają charakter rutynowy, a wręcz przeciwnie są to działania twórcze będące reakcją na zaistniałe problemy i komplikacje. Przedmiot świadczonej usługi jest wytworzony lub rozwinięty (ulepszenie istniejącego oprogramowania lub zwiększenie liczby jego funkcji) przez Pana, a jego cechy w żadnym przypadku nie wskazują na fragmentaryczność. Czynności wykonywane przez Pana nie są projektami powtarzalnymi - każda nowa funkcjonalność wymaga indywidualnego podejścia, tj. w szczególności odpowiedniego zasobu wiedzy i znajomości technologii.

Obecnie w ramach współpracy ze Zleceniodawcą wytwarza Pan oprogramowanie (program komputerowy) wyłącznie podczas pracy w zespole, jednak nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie wykonywał te czynności samodzielnie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W takim przypadku jest Pan autorem poszczególnych elementów oprogramowania oraz współautorem końcowego oprogramowania.

Pisane programy mogą stanowić:

* odrębne oprogramowanie komputerowe, lub

* oprogramowanie implementowane jako element większych, często kompleksowych rozwiązań informatycznych Zleceniodawców, mogąc przy tym stanowić odrębne rozwiązanie informatyczne będące Pana wartością intelektualną.

W pierwszym przypadku może powstać odrębne oprogramowanie komputerowe wytworzone od podstaw przez Pana, które następnie jest przekazywane jako kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla Zleceniodawcy. Tym samym podkreślił Pan, że niezależnie od zakresu świadczonej usługi programistycznej, w ramach której powstaje odrębny program komputerowy bądź jego część będąca składową rozwiązań informatycznych Zleceniodawcy, jest Pan właścicielem albo współwłaścicielem takich rozwiązań, z kolei w tym drugim przypadku nie jest właścicielem ani współwłaścicielem ulepszanego oprogramowania jako całości. W takich przypadkach Zleceniodawca udostępniają Panu kod tego oprogramowania w celu rozwijania (ulepszania), jednak udostępnienie to nie następuje w wyniku przeniesienia jakichkolwiek praw własności do tego kodu ze Zleceniodawców na Pana. Pisane programy, choć są implementowane jako element większych, często kompleksowych rozwiązań informatycznych, stanowią odrębne rozwiązanie informatyczne. Wytwarza je Pan w projekcie, który jest częścią istoty rozwoju Zleceniodawców i w odniesieniu do którego występuje odpłatne przekazanie praw, czyli sprzedaż.

Wytwarzane przez Pana oprogramowanie komputerowe zawsze odznacza się oryginalnym i twórczym charakterem oraz stanowi kreację nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Pana działalność ma charakter indywidualny, gdyż Pana praca polega między innymi na wprowadzaniu nowych funkcjonalności. Ma również charakter oryginalny, gdyż sam projektuje Pan określone rozwiązania, które bywają elementami programu komputerowego. Świadczy Pan usługi w zakresie tworzenia nowego i modyfikacji istniejącego oprogramowania komputerowego.

Rozwija oraz ulepsza Pan stworzone oprogramowanie (program komputerowy) zgodnie z zauważonymi potrzebami oraz usterkami. Rozwój oraz ulepszenie mogą również następować po wskazaniu przez Zleceniodawcę elementów do ulepszenia bądź wskazania przez Zleceniodawcę możliwości opracowania nowej funkcjonalności oprogramowania (programu komputerowego). Nowy kod źródłowy służy wytworzeniu całkiem nowego oprogramowania lub uzupełnieniu/ulepszeniu/rozwinięciu istniejącego już oprogramowania.

W wyniku Pana prac powstaje nowy kod źródłowy, nowe oprogramowanie (program komputerowy), w tym również oprogramowania, które powstają w wyniku rozwoju lub ulepszeń już istniejącego programu komputerowego.

Jest Pan zobowiązany do przeniesienia na Zleceniodawcę wszystkich autorskich praw majątkowych wraz z prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz zezwolenia na wykonywanie tego prawa przez osoby trzecie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian i modyfikacji na zasadzie wyłączności, na wszystkich polach eksploatacji.

Nabycie przez Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do oprogramowania (programów komputerowych) powstałych w wyniku realizacji umowy zawartej z Panem, obejmuje następujące pola eksploatacji:

(...)

Rozliczenia między Panem a Zleceniodawcą są dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Pana za miesięczne okresy rozliczeniowe, a wynagrodzenie ustalane jest jako iloczyn godzin związanych z usługami programistycznymi i uzgodnionej stawki godzinowej. Zaznaczył Pan, że w przypadku prac o charakterze rutynowym, tj. suportowych, poświęcane na nie są odrębne dni - innymi słowy prace programistyczne są prowadzone przez Pana w inne dni, niż prace suportowe.

W przeważającym zakresie uzyskiwane przez Pana przychody z działalności gospodarczej pochodzą z przeniesienia praw autorskich do Oprogramowania bądź części Oprogramowania wytworzonych przez Pana. W wyniku czego wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone w ramach działalności gospodarczej uznawane są co do zasady za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 PDOFU, tj. wydatki bezpośrednio powiązane z poszczególnymi Projektami realizowanymi przez Pana. W przypadku braku możliwości pełnego alokowania konkretnego kosztu poniesionego w ramach działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia Oprogramowania bądź części Oprogramowania, ustali Pan faktyczny koszt poniesiony w danym okresie na prowadzoną działalność związaną z wytwarzaniem określonego programu komputerowego według odpowiedniej proporcji, która będzie odpowiadać przyczynieniu się danego kosztu do osiągnięcia konkretnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, np. na podstawie czasochłonności prowadzonych prac.

W ramach działalności gospodarczej opracowuje Pan nowe, modyfikuje oraz ulepsza produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w Pana praktyce gospodarczej czy Zleceniodawcy. Pana działalność nastawiona jest na wytworzenie oprogramowania zwiększającego zasoby wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Prowadzona działalność nie obejmuje działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych. W ramach prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności wykonuje Pan prace rozwojowe. Z Pana stanowiskiem, że prowadzona działalność stanowi działalność rozwojową zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2022 r., znak pisma: 0111-KDIB1-1.4011.102.2022.2.RW.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w sposób systematyczny, ponieważ współpraca ze Zleceniodawcą prowadzona jest w sposób stały i zorganizowany. Podczas świadczenia usług programistycznych w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności. Tym samym, działalność prowadzona jest w sposób systematyczny i uporządkowany.

Współpraca ze Zleceniodawcą prowadzona jest nie tylko w sposób stały i zorganizowany, ale również metodyczny, albowiem Zleceniodawca przedkłada Panu swoje oczekiwania co do tworzonego oprogramowania i na tej podstawie przygotowuje Pan plan działań, który umożliwić ma zrealizowanie oczekiwań kontrahenta. W związku z powyższym, działalność podejmowana jest w sposób systematyczny w rozumieniu art. 5 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność prowadzona przez Pana ma również charakter twórczy. W ramach tworzenia, ulepszania i modyfikacji oprogramowania (programu komputerowego) lub jego części dla Zleceniodawcy, często napotyka Pan problemy, które przed ich wystąpieniem nie byłyby możliwe do przewidzenia. Dodanie jednej linii kodu do oprogramowania, która nie będzie współgrać z wcześniej istniejącym kodem może pozbawić oprogramowanie niektórych funkcjonalności, jak i całkowicie uniemożliwić korzystanie z oprogramowania. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej musi Pan rozwiązywać wszelkie napotkane problemy. W związku z tym, musi Pan posiadać odpowiednie umiejętności oraz wiedzę, a dodatkowo jest zmuszony nieustannie pogłębiać swoje kompetencje i wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Rozwiązywanie nietypowych, wypadkowych problemów świadczy o tym, że Pana działania są kreatywne, a dzięki temu oprogramowanie działa poprawnie i pozwala na korzystanie z wszystkich funkcjonalności w pełnym zakresie.

Celem Pana działalności jest wytworzenie oprogramowania (programu komputerowego) zwiększającego zasoby wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ponadto, Pana działalność ma charakter indywidualny, gdyż Pana praca polega między innymi na wprowadzaniu nowych funkcjonalności. Ma również charakter oryginalny, gdyż sam projektuje Pan określone rozwiązania, które bywają elementami oprogramowania.

Jak już wskazano, świadczy Pan usługi w zakresie tworzenia nowego i modyfikacji istniejącego oprogramowania. Jeżeli w ramach współpracy ze Zleceniodawcą powstaną utwory w rozumieniu PAPPU, przenosi Pan na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do tych utworów, a także poszczególnych ich części, w tym stanowiących odrębne utwory, na wszelkich znanych polach eksploatacji, tj. w przypadku utworów będących programami komputerowymi, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 PAPPU, a w przypadku utworów innych niż programy komputerowe - w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w przepisie art. 50 PAPPU.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zawiera definicji programu komputerowego. Co ciekawe, definicja programu komputerowego pojawia się w prawie amerykańskim, tj. Copyright Act, który mówi że jest to "zestaw instrukcji lub rozkazów, przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia danego rezultatu". W praktyce można uznać, że formą jego wyrażenia będzie taka jego postać, która pozwoli na jego zwielokrotnienie, ewentualnie na uzyskanie programu w przyszłości. Formą wyrażenia programu będzie napisany przez programistę kod źródłowy przetłumaczony na tzw. kod wynikowy, zrozumiały dla komputera. I taki kod może stanowić formę wyrażenia programu, a więc podlega ochronie. Co istotne, w analizowanym przypadku nie przekłada Pan wcześniej stworzonych idei czy pomysłów dostępnych na rynku w formie gotowych rozwiązań na język programistyczny, a przy rozwiązywaniu konkretnych problemów musi pracować w sposób kreatywny. Tworzone przez Pana rozwiązania informatyczne, choć są implementowane jako element większych, często kompleksowych rozwiązań informatycznych, stanowią odrębne rozwiązanie informatyczne.

Tworzy Pan rozwiązania programistyczne (w tym programy bądź ich części), w odniesieniu do których występuje odpłatne przekazanie praw Zleceniodawcy, czyli sprzedaż.

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami chciałby Pan skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "PDOFU"), które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 PDOFU) w odniesieniu "do roku 2021, a także w latach następnych".

Jednocześnie wskazał Pan, że na potrzeby prac wynikających z umów zawartych ze Zleceniodawcą, w ramach współpracy z tym kontrahentem, na moment złożenia zeznania podatkowego "za rok 2021 i lata następne", odpowiednio będzie dysponował Pan (ewidencja prowadzona jest przez Pana) odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencją, pozwalającą wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu oraz zawierającą wszystkie inne elementy określone w art. 30cb PDOFU.

Wszystkie prace realizowane w ramach tworzenia oprogramowania (programów komputerowych), w szczególności czas ich trwania, są rejestrowane w stosownych systemach do zarządzania zadaniami, dzięki czemu ma Pan informacje, jak czasochłonne były poszczególne projekty związane z wytworzeniem oprogramowania. Pozwala to również, o czym wspomniał Pan wcześniej, na odrębne wykazywanie tych pozycji (względem czynności niegenerujących przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) na fakturach wystawianych przez Pana.

W ramach prowadzonej działalności dokonuje Pan ustalenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP. W pierwszej kolejności ustala Pan dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów ze zbycia danego Oprogramowania bądź części Oprogramowania kosztów uzyskania przychodu. Kiedy z obiektywnych przesłanek wynika, że właściwe przypisanie określonej kategorii kosztów do danego źródła przychodów nie jest możliwe, czyli dany wydatek dotyczy wielu źródeł i nie ma możliwości zastosowania właściwej metodyki jego przypisania do danego źródła, tj. takiej, która będzie odzwierciedlać adekwatne "powiązanie" odpowiedniej części danego kosztu z przychodami z danego źródła, wówczas stosuje Pan przychodowy klucz podziału kosztów pośrednich, o którym mowa w art. 22 ust. 3 PDOFU, do poszczególnych rodzajów przychodów, np. w pierwszej kolejności proporcja jest liczona na podstawie równania:

koszty pośrednie x przychody z działalności innowacyjnej / suma przychodów.

Następnie koszty pośrednie działalności innowacyjnej mnoży Pan przez przychody z danego Oprogramowania bądź części Oprogramowania (jako osobnego KPWI) i dzieli przez sumę przychodów z działalności innowacyjnej. W następnej kolejności ustala Pan poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu ze zbycia danego Oprogramowania bądź części Oprogramowania przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 PDOFU. Zwrócił Pan uwagę na fakt, że oblicza mnożnik Nexus oddzielnie dla dochodów z poszczególnych programów komputerowych (zleceń), w związku z czym ustala Pan odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność opisywaną we wniosku związaną z danym prawem przy zastosowaniu powyżej przedstawionego mechanizmu. W przypadku kosztów stricte związanych z tworzeniem oprogramowania, gdy dotyczą one kilku projektów, powinien Pan dokonać ich rozdzielenia proporcjonalnie do osiąganych z poszczególnych projektów przychodów. Ponadto, przy składaniu korekty deklaracji za rok 2020 oraz deklaracji za lata kolejne, będzie Pan dysponował odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową Ewidencją, o której mowa w art. 30cb PDOFU. W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji, sporządzana jest ona techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego, obejmującego comiesięczne zestawienie dokumentów.

Prowadzona przez Pana ewidencja potwierdzać ma uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące poszczególnych programów komputerowych na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). W sytuacji, kiedy nie będzie możliwe ustalenie dochodu przypadającego na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej (np. ze względu na brak możliwości przyporządkowania kosztu bezpośredniego wprost do danego prawa), wówczas oblicza Pan kwalifikowany dochód zgodnie z ustawowym wzorem dla tego samego rodzaju usługi (zgodnie z art. 30ca ust. 9 PDOFU). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji Projektu, w ramach którego wytwarzane jest Oprogramowanie bądź części Oprogramowania do końca danego miesiąca kalendarzowego. W prowadzonej Ewidencji dla każdej wystawionej faktury wykazuje się kwotę dotyczącą IP BOX. W odniesieniu do każdej faktury sprzedażowej będzie Pan ewidencjonować potwierdzone przychody oraz odpowiadające im koszty z PKPiR w kontekście rozliczenia IP BOX. W przypadku, gdy w ramach działalności gospodarczej osiąga Pan przychody ze świadczenia usług innych niż programistyczne, koszty będą przyporządkowane do przychodu, na który miały bezpośredni wpływ. Jeśli alokacja konkretnego kosztu nie jest możliwa, koszty te rozliczane są na wszystkie osiągnięte przychody w danym miesiącu, poprzez zastosowanie proporcji przychodowej. Zamierza Pan wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 PDOFU i uwzględniać je we wzorze w celu ustalenia wysokości wskaźnika Nexus, a następnie obliczać podstawę opodatkowania preferencyjną stawką.

Uzupełnienie wniosku

Doprecyzował Pan, że wniosek dotyczy dochodów za lata 2020-2023 i nie dotyczy dochodów za przyszłe lata podatkowe.

W ciągu miesiąca (w okresie 2020-2023, w zakresie którego składany jest przedmiotowy wniosek) powstaje nieraz nawet kilka-kilkanaście nowych funkcjonalności i obowiązuje Pana umowa o poufności z jego kontrahentem. Nowo tworzone funkcjonalności zazwyczaj dotyczą:

(...)

Potwierdził Pan, że wszystkie wymienione efekty Pana pracy to programy komputerowe, podlegające ochronie zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), które są tworzone i rozwijane bezpośrednio przez Pana. Zgodnie z wnioskiem, kod samodzielnie i bezpośrednio stworzony przez Pana podlega ochronie prawnej jako program komputerowy oraz ma cechy innowacyjności. Przenosił Pan całość praw autorskich do programu komputerowego, które podlegają ochronie prawnej z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na Zleceniodawcę w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Jeżeli wykonuje Pan prace programistyczne w zespole, to efektem tych prac prowadzonych przez Pana samodzielnie jest powstanie kodu programistycznego, który sam w sobie nie jest samodzielnym programem komputerowym, a stanowi jego część (część większej całości), co zostało opisane we wniosku w części dotyczącej stanu faktycznego.

Wyjaśniając, czy rozwijane przez Pana oprogramowania stanowią programy komputerowe, których był Pan twórcą wskazał Pan, że najczęściej jest to jeden program (...), ale żaden nie został stworzony przez Pana od zera (...).

Wynik Pana prac w postaci dokumentacji technicznej czasem stanowi fragment kodu programu (jako komentarze, bez wpływu na jego działanie), czasem jest przechowywany w osobnych systemach. Nie ulega jednak wątpliwości, że dokumentacja ta jest związana z tworzonym oprogramowaniem.

Wyjaśniając, czy wskazana przez Pana dokumentacja techniczna jest to dokumentacja rozumiana jako instrukcje przeznaczone do komputera, które pozwalają przekształcić je do postaci kodu źródłowego, wskazał Pan, że nie. Jest to dokumentacja rozumiana jako instrukcja dla użytkownika bądź dla osoby pracującej nad danym kodem w przyszłości (...).

W ramach tej dokumentacji powstał zbiór zaleceń bądź wyjaśnień działania danej funkcjonalności. Dokumentacja może zawierać szczegółowe specyfikacje określające architekturę systemu informatycznego, specyfikacje programu komputerowego, specyfikację interfejsów, specyfikacje struktury danych, specyfikacje algorytmów, niektóre z nich są dokumentowane automatycznie na podstawie kodu.

Kod samodzielnie i bezpośrednio stworzony przez Pana podlega ochronie prawnej jako program komputerowy oraz ma cechy innowacyjności. Przenosił Pan całość praw autorskich do programu komputerowego, które podlegają ochronie prawnej z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na Zleceniodawcę w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Ponadto według tej właśnie umowy dokumentacja techniczna traktowana jest tak samo jak kod programistyczny.

Wyjaśniając, czy Pana działalność, która jest przedmiotem wniosku stanowi katalog zamknięty wskazał Pan, że umowa reguluje zakres Pana obowiązków, można zatem uznać, że jest w pewnym sensie "katalogiem zamkniętym". Natomiast w przypadku wykonywania prac, których efektem nie jest powstanie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, nie uwzględni Pan przychodów z takich prac w ramach ulgi IP BOX (może dotyczyć np. usług suportu). Przedmiotem wniosku są/jest wytwarzane przez Pana oprogramowanie komputerowe.

Wyjaśnił Pan, że w kontekście tworzonego przez Pana oprogramowania, wszystkie terminy, tj. "oprogramowanie", "program komputerowy", "części programu komputerowego", "dokumentacja techniczna", "projekt", "funkcjonalności", "rozwiązania informatyczne", "systemy" są używane zamiennie - oznaczają one wytwarzane przez Pana oprogramowanie komputerowe lub jego część składową, podlegające ochronie praw autorskich.

Wyjaśniając, jakie konkretnie narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w praktyce gospodarczej zastosowano, wskazał Pan, że rozwiązania już funkcjonujące u danego klienta albo nie mają jeszcze wymaganej przez niego funkcjonalności, albo mają, ale system stworzony został dekady temu, i ludzie, którzy są w stanie go utrzymywać/rozwijać, często dawno już nie pracują. W takim przypadku "nowym rozwiązaniem" będzie nawet użycie współczesnych języków programowania i innej architektury z tego wynikającej.

Nowy, ulepszony charakter produktów nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów.

Opisując twórczy charakter prowadzonej działalności, wskazał Pan, że w celu realizacji projektu zostały podjęte następujące działania: zapoznanie się z wymaganiami dla danej funkcjonalności, przeanalizowanie istniejących funkcjonalności wymaganych dla nowej/zmienianej/poprawianej funkcjonalności, zmiany w kodzie/pisanie nowego kodu, czasem dyskusja z analitykiem, jeśli jakieś wymaganie jest nieprecyzyjne/błędne/niemożliwe do zrealizowania.

Wyjaśniając, w oparciu o jakie technologie informatyczne został wytworzony przez Pana program komputerowy, wskazał Pan, że w większości to język (...)

Oryginalność tego programu komputerowego polega na tym, że w systemie klienta nie istnieje jeszcze dana funkcjonalność lub nie działa w sposób satysfakcjonujący dla niego.

Dodanie nowej lub zmiana istniejącej funkcjonalności nie wymaga zastosowania nowych (nieużywanych wcześniej) rozwiązań bądź narzędzi - rozwiązania te opierają się na określonych językach programistycznych i określonych technologiach, natomiast kluczowe jest takie ich użycie, aby w wyniku Pana prac powstała nowa funkcjonalność lub ulepszenie istniejącej funkcjonalności.

Wyjaśniając, jakie konkretnie cele zostały osiągnięte w poszczególnych latach, wskazał Pan, że system jest (...). Harmonogram pracy (np. nowe wersje aplikacji, wejście na produkcję) ustalany jest przez klienta.

Wyjaśniając, jakimi zasobami wiedzy dysponował Pan przed rozpoczęciem realizacji poszczególnego programu komputerowego, wskazał Pan, że studia, doświadczenie zawodowe w podobnych obszarach, szkolenia i certyfikaty z wykorzystywanej technologii.

W ramach działalności wykorzystuje i rozwija Pan zasoby wiedzy, którymi dysponował przed podjęciem realizacji programu komputerowego, tj. studia, doświadczenie zawodowe w podobnych obszarach, szkolenia i certyfikaty z wykorzystywanej technologii, a także doświadczenie i wiedzę zdobyte w obecnym projekcie.

Tworzony program spełnia nowe wymagania biznesowe, bądź spełnia je lepiej od już istniejących, np. (...). Przykładem (...).

Tworzone, rozwijane/modyfikowane produkty, usługi, procesy oparte zostały na rozwiązaniach takich jak (...).

Podkreślił Pan, że już sama konstrukcja umowy między Panem a kontrahentem zakłada, że Pana praca polega na tworzeniu utworów (programów komputerowych lub jego części), które każdorazowo przy rozliczeniu okresowym są przekazywane wraz z prawami autorskimi do kontrahenta. Utwory (co do których przekazywane są przez Pana prawa autorskie) zawsze odznaczają się oryginalnym, twórczym charakterem oraz zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej lub jej części. Przykładowo, udoskonalenie/ ulepszenie przez Pana określonej funkcjonalności danej wartości niematerialnej i prawnej (oprogramowania), która nie jest przy tym wynikiem kopiowania gotowego rozwiązania z innych realizacji, czy implementowania do oprogramowania gotowego rozwiązania dostępnego na rynku, powoduje, że ta (udoskonalana/ulepszana) część oprogramowania nie zawierała w sobie wcześniej takiego rozwiązania.

Wskazał Pan, że efekty pracy (dotyczy zarówno tworzenia, jak i rozwijania), które nazywa Pan programem komputerowym, nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny oraz nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Klientów.

Zmiany wprowadzane przez Pana do rozwijanego oprogramowania nie mają charakteru rutynowych, okresowych zmian.

Potwierdził Pan, że efekty Pana samodzielnej pracy, które nazywane są we wniosku odpowiednio "programem komputerowym"/"oprogramowaniem"/"częściami programów komputerowych"/"rozwiązaniem informatycznym" w każdym przypadku - tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania utworów - były/są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wedle definicji z "Objaśnień Ministra Finansów", że program to "zestaw instrukcji (rozkazów) przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu", a także biorąc pod uwagę, że ww. "zbiór instrukcji może być wyrażony znakiem językowym, symbolami matematycznymi lub nawet znakami graficznymi", należy uznać, że na podstawie umowy między Panem a kontrahentem dochodzi co miesiąc do przekazania odrębnych programów komputerowych lub ich części.

Proces przekazywania praw autorskich spełnia art. 41 i 53 PAPPU. W omawianym stanie faktycznym autorskie prawa majątkowe przechodzą na inne osoby na podstawie umowy (art. 41 i art. 53 PAPPU). Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione i nie dotyczą (jeśli chodzi o proces przekazania praw autorskich) przyszłych, jeszcze nie wytworzonych utworów. Umowa między Panem a kontrahentem dotyczy tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia (art. 43 PAPPU).

Pana wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie należne z tytułu nabycia przez klienta praw własności intelektualnej, nie jest sprecyzowane, jaką część stanowi. Umowa nie precyzuje innych czynności, ale poza rozwojem oprogramowania są to sporadyczne spotkania, niebędące bezpośrednio związane z tworzoną funkcjonalnością.

Zamawiający nabywa prawa w chwili stworzenia. (...).

W odniesieniu do wytwarzania przez Pana programów komputerowych podczas pracy w zespole, doprecyzował Pan, że dokonuje "wytwarzania, rozwijania, ulepszania" w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na potrzeby działalności Kontrahenta. Efektem prac prowadzonych w ramach tego zespołu jest część oprogramowania, czasem jednak możliwa do uruchomienia samodzielnie. W przypadku stworzonego przez Pana kodu - prawa przysługują tylko Panu. Nie posiada Pan wiedzy na temat umów innych wykonawców, ale prawdopodobnie wszyscy współtwórcy przenoszą razem (łącznie) na rzecz Kontrahentów (jako współwłaściciele) na podstawie odrębnej, wspólnie zawartej umowy prawo do stworzonego przez nich łącznie programu komputerowego. Część z nich jest pracownikami Kontrahenta. W przypadku współtworzenia programów komputerowych, autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługiwało/przysługuje/będzie przysługiwało Panu w zakresie wytworzonej części/fragmentu takiego programu komputerowego.

Obecnie wykonuje Pan usługi prawie wyłącznie w Polsce, z wyjątkiem sporadycznej pracy z biura kontrahenta (lub jego kontrahenta), jak do tej pory wyłącznie z Niemiec, bądź prywatnych wyjazdów za granicę (...). Maksymalnie kilka tygodni w roku. Nie dochodzi do powstania zakładu w myśl umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami.

Prowadzi Pan ewidencję godzin i zadań, które stanowią podstawę rozliczenia z kontrahentem. Na podstawie tej ewidencji biuro rachunkowe przygotowało ewidencję IP BOX zgodną z przepisami ustawy o PIT i jest Pan w jej posiadaniu.

Pytania

1. Czy prawa autorskie do programów komputerowych, które są tworzone samodzielnie i bezpośrednio przez Pana w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 PDOFU?

2. Czy odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego przez Pana w ramach wykonywanych zleceń programistycznych stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 PDOFU?

3. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym oraz stanowiskach do zadanych pytań możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca PDOFU?

Pana stanowisko w sprawie

W zakresie PYTANIA Nr 1 - Art. 30ca ust. 2 PDOFU wskazuje zamknięty katalog praw własności intelektualnych, z których dochód może zostać objęty preferencyjnym opodatkowaniem. Autorskie prawo do programu komputerowego stanowi jedno z praw własności intelektualnych wskazanych w tym artykule w ust. 2 pkt 8. Przy czym, by można było mówić o "kwalifikowanym" prawie własności intelektualnej, przepis ten wymaga również, aby spełnione zostały dwa kryteria:

a.

przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, oraz

b.

prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Należy uznać, że Oprogramowanie lub część Oprogramowania, stanowi przedmiot ochrony praw autorskich. Artykuł 74 ustawy o PAPPU kwalifikuje programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem jego ochrony i to już z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie (definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów) podlega ochronie jak utwór literacki, Oprogramowanie może być, zgodnie z wykładnią celowościową (ww. Raport OECD), uznane za kwalifikowane IP w świetle rozszerzającej wykładni art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Preferencja IP BOX odnosi się do działalności badawczo-rozwojowej. Istotne zatem, aby zakres prac nad projektem można było zaliczyć do prac badawczo-rozwojowych. Działalność ta zgodnie z art. 5a PDOFU, to "działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań." Nie są to działania rutynowe ani okresowe (nie jest to utrzymanie techniczne produktu). Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego nie sposób podważyć, że charakter prac prowadzonych przez Pana spełnia te kryteria.

Do programów komputerowych stosuje się wyrażoną w art. 1 ust. 3 ustawy o PAPPU zasadę, że chronione są także dzieła w postaci nieukończonej, np. wersja pre-alfa, alfa lub beta programu, wydanie testowe lub demonstracyjne (A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019 - art. 74).

Pana zdaniem, prawo autorskie do programów komputerowych wytwarzanych przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście przedstawionej we wniosku działalności, zalicza się do kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 PDOFU, gdyż jest ono wymienione w zamkniętym katalogu praw własności intelektualnych sprecyzowanych w tym przepisie, podlega ochronie na podstawie ustawy o PAPPU, a jego przedmiot został wytworzony przez Pana w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Będzie Pan w stanie przyporządkować konkretną wartość kosztów, o których mowa we wniosku do wytworzenia, ulepszenia czy rozwoju konkretnego prawa własności intelektualnej - oprogramowania. W przypadku braku możliwości alokowania konkretnego kosztu poniesionego w ramach działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia Oprogramowania, przyporządkuje Pan wydatki do przychodów ze zbycia Oprogramowania według proporcji. Proporcja zostanie ustalona jako stosunek przychodów ze zbycia Oprogramowania do przychodów ogółem z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie. Zważając na wyżej wymienione koszty i ich charakter, to są one wprost związane z wytworzeniem, rozwinięciem, ulepszeniem oprogramowania lub jego części (kwalifikowane IP).

W zakresie PYTANIA Nr 2 należy stwierdzić, że dochodem z kwalifikowanego IP zgodnie z art. 30ca ust. 7 PDOFU jest osiągnięty przez podatnika w ciągu roku podatkowego dochód:

- z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczących kwalifikowanego IP;

- ze sprzedaży kwalifikowanego IP;

- z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

- z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zgodnie z postanowieniami konkretnej umowy współpracy w ramach wykonywanych usług przenoszone są przez Pana na rzecz Zleceniodawcy wytworzone oprogramowania.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, w zamian za wykonane usługi otrzymuje Pan umówione wynagrodzenie. Niniejsza należność obejmuje honorarium za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

Pana zdaniem, odpłatne zbycie autorskich praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania, należy zakwalifikować jako kategorię sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 PDOFU.

Wytwarza Pan prawa własności intelektualnej w projekcie, który jest częścią istoty rozwoju produktu nabywcy usługi i w odniesieniu do której występuje odpłatne przekazanie praw, czyli sprzedaż. Wytwarzane przez Pana oprogramowania stanowią wg Pana autorskie prawo do programu komputerowego w myśl art. 30ca ust. 2 pkt 8 PDOFU.

Z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej będziemy mieli do czynienia przy spełnieniu łącznie trzech warunków:

a.

przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, oraz;

b.

należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 PDOFU;

c.

podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Według Pana zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki uznania, ponieważ wytwarza, rozwija lub ulepsza Pan kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci praw autorskich do programu komputerowego, co zostało wykazane w zakresie pytania nr 1.

Odnosząc się do PYTANIA Nr 3, kod samodzielnie i bezpośrednio stworzony przez Pana podlega ochronie prawnej jako program komputerowy oraz ma cechy innowacyjności. Przenosił Pan całość praw autorskich do programu komputerowego, które podlegają ochronie prawnej z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na Zleceniodawcę w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie.

W sytuacji, kiedy wykonuje Pan prace programistyczne w zespole, to efektem tych prac prowadzonych samodzielnie jest powstanie kodu programistycznego, który sam w sobie nie jest samodzielnym programem komputerowym, a stanowi jego część (część większej całości), co zostało opisane we wniosku w części dotyczącej stanu faktycznego.

Nie ma wspólnej umowy zawartej między wszystkimi podwykonawcami a Zleceniodawcą. Złożone projekty programistyczne są realizowane przez wielu podwykonawców specjalizujących się w różnych językach programowania, czy obszarach szeroko rozumianego IT, a każdy z nich może współpracować ze Zleceniodawcą na różnych warunkach i w różnych okresach dokonywać przeniesienia praw autorskich, niezależnie od Pana. Każdy z podwykonawców podpisuje odrębną umowę ze Zleceniodawcą (zleceniodawcami), w ramach której dokonuje przeniesienia praw autorskich na realizowane utwory, ponosząc przy tym, w ramach tej prowadzonej działalności gospodarczej, ryzyko swoich działań. W praktyce może wystąpić sytuacja, w której nawet Pan nie wie, jakie podmioty, oprócz Pana, biorą udział w realizacji określonego projektu.

Jest Pan właścicielem stworzonego przez siebie oprogramowania komputerowego lub jego elementu (części), w tym oprogramowania tworzonego przez Pana od podstaw. Na podstawie wiążącej umowy przekazuje Pan to oprogramowanie (lub jego część) klientowi. W przypadku tworzenia części oprogramowania (o którym mowa w zdaniu powyżej) dokonuje Pan prac na istniejącym już oprogramowaniu, należącym do klienta i w ramach tych prac powstaje unikatowe rozwiązania programistyczne przygotowane przez Pana (np. rozwiązania wprowadzające nową funkcjonalność, lub powodujące usprawnienie już istniejącej funkcjonalności). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących programy komputerowe następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy.

Według Pana - programy komputerowe - to na gruncie art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako "ustawa o PAIPP") utwory będące utrwaleniem przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o PAIPP programy komputerowe mogą być wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. Co istotne, przedmiotem ochrony na zasadach przewidzianych w powyższych regulacjach jest również utwór w wersji nieukończonej od momentu utrwalenia. Przedmioty praw autorskich jakimi są programy komputerowe, podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o PAIPP. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. Ministerstwa Finansów dotyczącego preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX: pojęcie "program komputerowy" nie powinno być rozumiane wąsko lecz szeroko, w szczególności obejmując interfejs, gdy ten spełnia warunek interoperacyjności programu komputerowego z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, co musi być ustalone w każdym przypadku oddzielnie na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie tylko formalnych postanowień, na przykład umownych. Holistycznie i funkcjonalnie, program komputerowy obejmuje więc jego funkcjonalne części składowe, takie jak: kod źródłowy, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych oraz kod wynikowy i interfejs.

Zgodnie z punktem 7 Preambuły do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych: Do celów niniejszej dyrektywy pojęcie "program komputerowy" obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, w tym programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym; pojęcie to obejmuje również przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu komputerowego z zastrzeżeniem, że charakter prac przygotowawczych jest taki, że program komputerowy może korzystać z nich na późniejszym etapie. Natomiast zgodnie z punktem 10 preambuły: Rolą programu komputerowego jest wejście w kontakt i wspólne funkcjonowanie z innymi częściami składowymi systemu komputerowego i użytkownikami, w tym celu wymagane są logiczne i, tam gdzie to właściwe, fizyczne wzajemne połączenia i wzajemne oddziaływanie, tak aby pozwolić wszystkim elementom oprogramowania i sprzętu komputerowego funkcjonować z innym oprogramowaniem, sprzętem komputerowym i użytkownikami we wszelkich formach działania, do jakich są przeznaczone.

Należy również zwrócić uwagę na art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 Ordynacji Podatkowej (dalej OPU), tak, aby przepisy te nie zostały naruszone przy wydaniu interpretacji podatkowej poprzez niepoddanie analizie wszystkich regulacji prawnych mających wpływ na zakres opodatkowania. Jeżeli pojęcia z przepisów prawa podatkowego odwołują się do innych dziedzin prawa (co ma miejsce w przypadku art. 30ca ust. 2 PDOFU), to norma prawnopodatkowa będzie w tym przypadku zbudowana nie tylko z przepisów PDOFU, ale również z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Tym samym wszystkie przepisy tworzące ww. normę powinny być brane pod uwagę przy wydaniu interpretacji indywidualnej. W Pana opinii, biorąc pod uwagę całą normę prawną, należy przyjąć, że przy tworzeniu opisanego w stanie faktycznym oprogramowania, wytwarzane przez Pana utwory są chronione prawami autorskimi na mocy ustawy o PAPPU.

Zgodnie z art. 14b § 3 OPU składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Idąc dalej - zgodnie z art. 30ca ust. 1 PDOFU - podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Artykuł 30ca ust. 1 i następne PDOFU wskazują, że dla zastosowania 5% stawki podatku dochodowego konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu PDOFU;

2.

wytwarzanie w ramach działalności kwalifikowalnych praw własności intelektualnej;

3.

uzyskiwanie dochodu z kwalifikowanych prawa własności intelektualnej;

4.

określenie wysokości dochodu jaki może być objęty preferencyjną stawką podatku za pomocą wskaźnika Nexus dla każdego kwalifikowanego IP odrębnie;

5.

prowadzenie odrębnej ewidencji operacji finansowych związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.

Spełnienie powyższych przesłanek powoduje, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma prawo do skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego w stosunku do dochodów związanych ze sprzedażą kwalifikowanego IP.

W analizowanym stanie faktycznym, w Pana opinii:

1.

prowadzi Pan działalność gospodarczą, w ramach której realizowana jest działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu PDOFU;

2.

w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytwarza kwalifikowane prawa własności intelektualnej, tj. oprogramowanie;

3.

programy komputerowe sprzedaje na rzecz Kontrahentów, z tytułu czego uzyskuje Pan przychody;

4.

dokonuje odpowiedniej alokacji kosztów do przychodów z danego programu komputerowego, przez co określa dochód ze sprzedaży określonego oprogramowania, w tym jest w stanie obliczyć wartość Nexus dla każdego z nich;

5.

wysokość dochodu, jaki może rozliczyć przy zastosowaniu stawki 5%, będzie wynikać z odrębnie prowadzonej Ewidencji.

Po spełnieniu warunków formalnych dot. prowadzenia księgowości opisanych w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma Pan prawo rozliczać się na podstawie art. 30ca tej ustawy. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest to, że:

a) W ramach prowadzonych usług jedynym efektem Pana pracy są utwory objęte kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, spełniające wymogi art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

b) Następuje przekazanie Zleceniodawcy praw własności intelektualnej, za co pobiera Pan określone wynagrodzenie. Następuje więc faktyczna ich sprzedaż. Wg ustawy o podatku od towarów i usług przez sprzedaż rozumie się "odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów". Ze względu na to, że prawa te stanowią przedmiot powstały w wyniku prowadzonych przez Pana usług dla klientów oraz uwzględniając, że nie świadczy Pan żadnych innych usług dla klientów, oprócz tworzenia dzieł w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wartość wytworzonych wartości intelektualnych jest określona wysokością faktury, którą wystawia Pan dla swoich klientów za zrealizowane usługi. W efekcie tego Pan traci, a klient zyskuje prawa własności intelektualnej.

Co istotne, w uzasadnieniu do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego (w tym przypadku ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1) lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane dalej "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

W związku z powyższym spełnia Pan wszystkie przesłanki do zastosowania 5% stawki podatku dochodowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Artykuł 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) stanowi, że:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z opisu okoliczności sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych i doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych realizuje Pan zlecenia programistyczne na rzecz swoich Kontrahentów.

Od początku prowadzonej działalność pracuje Pan nad rozwojem aplikacji należącej do Zleceniodawcy, która służy do (...). W ramach współpracy następuje wytworzenie nowych funkcjonalności, a także rozwijanie oraz ulepszanie istniejącego oprogramowania. Sam produkt, którym jest wspomniana aplikacja, używany przez Zleceniodawcę jest dużym systemem, który każdorazowo przystosowywany jest indywidualnie do potrzeb Zleceniodawcy. W ramach współpracy rozwija Pan poszczególne elementy programu komputerowego (aplikacji), która do poprawnego działania wymaga wersji podstawowej głównego programu. Nowo tworzone funkcjonalności zazwyczaj dotyczą:

(...)

Wyjaśniając, w oparciu o jakie technologie informatyczne został wytworzony przez Pana program komputerowy, wskazał Pan, że w większości to język (...)

W uzupełnieniu wniosku potwierdził Pan, że wszystkie wymienione efekty Pana pracy to programy komputerowe, podlegające ochronie zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), które są tworzone i rozwijane bezpośrednio przez Pana.

Na wstępie trzeba podkreślić, że z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów/usług. Wobec powyższego ocena czy prowadzone przez Pana prace programistyczne stanowią działalność badawczo-rozwojową dokonana zostanie w kontekście wskazanych przez Pana efektów tych prac (programów opisanych we wniosku).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

We wniosku wskazał Pan, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych i doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych realizuje Pan zlecenia programistyczne na rzecz swoich Kontrahentów. Pana twórczość odnosi się również do przejawu Pana działalności - autorskich praw do programów komputerowych, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wytwarzane przez Pana oprogramowanie komputerowe zawsze odznacza się oryginalnym i twórczym charakterem oraz stanowi kreację nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Pana działalność ma charakter indywidualny, gdyż Pana praca polega między innymi na wprowadzaniu nowych funkcjonalności. Ma również charakter oryginalny, gdyż sam projektuje Pan określone rozwiązania, które bywają elementami programu komputerowego. Opisując twórczy charakter prowadzonej działalności, wskazał Pan, że w celu realizacji projektu zostały podjęte następujące działania: zapoznanie się z wymaganiami dla danej funkcjonalności, przeanalizowanie istniejących funkcjonalności wymaganych dla nowej/zmienianej/poprawianej funkcjonalności, zmiany w kodzie/pisanie nowego kodu, czasem dyskusja z analitykiem, jeśli jakieś wymaganie jest nieprecyzyjne/błędne/niemożliwe do zrealizowania.

Wyjaśniając, w oparciu o jakie technologie informatyczne został wytworzony przez Pana program komputerowy, wskazał Pan, że w większości to język (...) Oryginalność tego programu komputerowego polega na tym, że w systemie klienta nie istnieje jeszcze dana funkcjonalność lub nie działa w sposób satysfakcjonujący dla niego. Dodanie nowej lub zmiana istniejącej funkcjonalności nie wymaga zastosowania nowych (nieużywanych wcześniej) rozwiązań bądź narzędzi - rozwiązania te opierają się na określonych językach programistycznych i określonych technologiach, natomiast kluczowe jest takie ich użycie, aby w wyniku Pana prac powstała nowa funkcjonalność lub ulepszenie istniejącej funkcjonalności.

Efekty Pana pracy zawsze stanowią nowe, unikatowe oraz zindywidualizowane rozwiązanie polegające na wytwarzaniu, rozwijaniu lub ulepszania oprogramowania należącego do Zleceniodawcy. Dodatkowo wskazał Pan, że efekty pracy (dotyczy zarówno tworzenia, jak i rozwijania), które nazywa Pan programem komputerowym, nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny oraz nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Klientów. Nowy, ulepszony charakter produktów nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów.

Zatem prowadzona przez Pana działalność w zakresie tworzenia wymienionych programów komputerowych ma twórczy charakter.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Wskazał Pan, że działalność gospodarcza prowadzona jest w sposób systematyczny, ponieważ współpraca ze Zleceniodawcą prowadzona jest w sposób stały i zorganizowany. Podczas świadczenia usług programistycznych w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności. Tym samym, działalność prowadzona jest w sposób systematyczny i uporządkowany. Współpraca ze Zleceniodawcą prowadzona jest nie tylko w sposób stały i zorganizowany, ale również metodyczny, albowiem Zleceniodawca przedkłada Panu swoje oczekiwania co do tworzonego oprogramowania i na tej podstawie przygotowuje Pan plan działań, który umożliwić ma zrealizowanie oczekiwań kontrahenta. Celem Pana działalności jest wytworzenie oprogramowania (programu komputerowego) zwiększającego zasoby wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. "Konkretnymi" celami osiąganymi przez Pana mogą być (...) zrealizowanych na przestrzeni lat. W ramach swojej działalności pracuje Pan sam, często na sprzęcie i systemach dostarczonych przez klienta (...). Harmonogram pracy (...) ustalany jest przez klienta.

Zatem kolejne kryterium definicji działalności badawczo-rozwojowej, tj. prowadzenie działalności w sposób systematyczny, w odniesieniu do wskazanego przez Pana oprogramowania jest spełnione.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych i doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych realizuje Pan zlecenia programistyczne na rzecz swoich Kontrahentów. W ramach współpracy rozwija Pan poszczególne elementy programu komputerowego (aplikacji), która do poprawnego działania wymaga wersji podstawowej głównego programu. W ramach działalności wykorzystuje i rozwija Pan zasoby wiedzy, którymi dysponował przed podjęciem realizacji programu komputerowego, tj. studia, doświadczenie zawodowe w podobnych obszarach, szkolenia i certyfikaty z wykorzystywanej technologii, a także doświadczenia i wiedzę zdobyte w obecnym projekcie. Pana działanie wymaga ciągłego dokształcania się i poszukiwania samodzielnie nowych rozwiązań, które mógłby zastosować w tworzonym przez siebie oprogramowaniu. Tworząc oprogramowanie opracowuje Pan nowe narzędzia, rozwiązania niewystępujące dotychczas w praktyce Pana i Zleceniodawcy, które można uznać za innowacyjne. Nie ma Pan przy tym możliwości korzystania z rozwiązań gotowych, dostępnych na rynku, w celu realizacji usługi na rzecz Zleceniodawcy. Tworzony program spełnia nowe wymagania biznesowe, bądź spełnia je lepiej od już istniejących, np. (...). Wyjaśniając, w oparciu o jakie technologie informatyczne został wytworzony przez Pana program komputerowy, wskazał Pan, że w większości to język (...)

Zatem powyższe pozwala uznać, że wykorzystuje Pan istniejące zasoby wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest również zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.:

- badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz

- prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności - przy czym użyty przez ustawodawcę spójnik "i" wskazuje, że aby uznać działania za prace rozwojowe konieczne jest zaistnienie wszystkich tych czynności, tj.:

* nabycia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* łączenia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* kształtowania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy - w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin.

Prace te obejmują kolejno:

* nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

* łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzy wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badan rozwojowych;

* kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

* wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

* planowaniu produkcji oraz

* projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług - od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres.

Jednocześnie ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas) będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Jak wskazał Pan we wniosku, podczas świadczenia usług programistycznych w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności. Tym samym, działalność prowadzona jest w sposób systematyczny i uporządkowany. Zmiany wprowadzane przez Pana do rozwijanego oprogramowania nie mają charakteru rutynowych, okresowych zmian. We wniosku oraz jego uzupełnieniu wymienił Pan i opisał stworzone lub rozwinięte programy komputerowe. Wskazał Pan, że tworząc oprogramowanie opracowuje nowe narzędzia, rozwiązania niewystępujące dotychczas w praktyce Pana i Zleceniodawcy, które można uznać za innowacyjne. W ramach działalności wykorzystuje i rozwija Pan zasoby wiedzy, którymi dysponował przed podjęciem realizacji programu komputerowego, tj. studia, doświadczenie zawodowe w podobnych obszarach, szkolenia i certyfikaty z wykorzystywanej technologii, a także doświadczenia i wiedzę zdobyte w obecnym projekcie. Wyjaśniając, w oparciu o jakie technologie informatyczne został wytworzony przez Pana program komputerowy, wskazał Pan, że w większości to język (...) Wytwarzane przez Pana oprogramowanie komputerowe zawsze odznacza się oryginalnym i twórczym charakterem oraz stanowi kreację nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Pana działalność ma charakter indywidualny, gdyż Pana praca polega między innymi na wprowadzaniu nowych funkcjonalności. Nowy, ulepszony charakter produktów nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów.

Zatem powyższe pozwala uznać, że opisana działalność w zakresie tworzenia wymienionych programów spełnia warunki do uznania jej za prace rozwojowe.

W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy, Pana działalność polegająca na tworzeniu programów komputerowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez Pana ani też całość prowadzonej przez Pana działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu - takich jak te, które zostały wymienione we wniosku i jego uzupełnieniu oraz w warunkach działalności opisanych we wniosku i jego uzupełnieniu.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),

8)

autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Zatem, podatnik, który osiągnął w ciągu roku dochód z kwalifikowanego IP i decyduje, że wobec tego dochodu będzie stosował 5% stawkę podatku, jest zobowiązany do wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ten dochód został osiągnięty. Podatnik ma prawo stosować 5% stawkę podatkową do kwalifikowanego dochodu z tego konkretnego kwalifikowanego IP w okresie, w którym kwalifikowane IP posiada ochronę prawną.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Jak wcześniej rozstrzygnięto, Pana działalność w zakresie tworzenia programów komputerowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z opisu okoliczności sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych i doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych realizuje Pan zlecenia programistyczne na rzecz swoich Kontrahentów. W ramach współpracy rozwija Pan poszczególne elementy programu komputerowego (aplikacji), która do poprawnego działania wymaga wersji podstawowej głównego programu. Obecnie w ramach współpracy ze Zleceniodawcą wytwarza Pan oprogramowanie (program komputerowy) wyłącznie podczas pracy w zespole oraz dokonuje "wytwarzania, rozwijania, ulepszania" w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na potrzeby działalności Kontrahenta. Efektem prac prowadzonych w ramach tego zespołu jest część oprogramowania, czasem jednak możliwa do uruchomienia samodzielnie. W przypadku współtworzenia programów komputerowych, autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługiwało/przysługuje/będzie przysługiwało Panu w zakresie wytworzonej części/fragmentu takiego programu komputerowego. Potwierdził Pan, że efekty Pana samodzielnej pracy, które nazywane są we wniosku odpowiednio "programem komputerowym"/"oprogramowaniem"/"częściami programów komputerowych"/"rozwiązaniem informatycznym" w każdym przypadku - tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania utworów - były/są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ww. ustawy. Przenosił Pan całość praw autorskich do programu komputerowego, które podlegają ochronie prawnej na Zleceniodawcę w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie, czyli następuje ich sprzedaż. Proces przekazywania praw autorskich spełnia art. 41 i 53 PAPPU.

Ponadto w opisie sprawy wskazał Pan, że na potrzeby prac wynikających z umów zawartych ze Zleceniodawcą, w ramach współpracy z tym kontrahentem, na moment złożenia zeznania podatkowego, odpowiednio będzie dysponował Pan (ewidencja prowadzona jest przez Pana) odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencją, pozwalającą wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu oraz zawierającą wszystkie inne elementy określone w art. 30cb PDOFU. Prowadzi Pan ewidencję godzin i zadań, które stanowią podstawę rozliczenia z kontrahentem. Na podstawie tej ewidencji biuro rachunkowe przygotowało ewidencję IP BOX zgodną z przepisami ustawy o PIT i jest Pan w jej posiadaniu. Zamierza Pan wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 PDOFU i uwzględniać je we wzorze w celu ustalenia wysokości wskaźnika Nexus, a następnie obliczać podstawę opodatkowania preferencyjną stawką. Wniosek dotyczy dochodów za lata 2020-2023.

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane, jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.; dalej: "ustawa o PAIPP").

Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o PAIPP:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Mając powyższe na uwadze, autorskie prawo do programu komputerowego, wytwarzanego samodzielnie przez Pana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastrzec należy, że kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są zarówno tworzone przez Pana programy komputerowe, jak i "części programów komputerowych", "rozwiązania informatyczne" oraz "utwory" - o ile faktycznie - jak wyjaśnił Pan w uzupełnieniu wniosku - stanowią one odrębne programy komputerowe, podlegające ochronie zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których wyłącznie Panu przysługują autorskie majątkowe prawa. Przychody z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych na zleceniodawcę mieszczą się w kategorii przychodów ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które są podstawą do ustalenia dochodu z kwalifikowanego IP (art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy).

Tym samym, na podstawie art. 30ca ust. 1 ww. ustawy, może Pan zastosować stawkę opodatkowania 5% do kwalifikowanego dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej za lata objęte wnioskiem, tj. za lata 2020-2023.

Należy podkreślić, że wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

- wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Dodatkowo informujemy, że interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie sprawy będącej przedmiotem wniosku w kontekście sformułowanych pytań interpretacyjnych, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii opisanych we wniosku.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl