0113-KDIPT1-3.4012.150.2024.1.MJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.150.2024.1.MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "...".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina... jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a także posiada osobowość prawną. Do zakresu działania Gminy, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), Gmina - jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) jest zobowiązana do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Gmina... w dniu 20 września 2023 r. złożyła wniosek o dofinansowanie dla zadania pn. "..." w ramach naboru Fundusze Europejskie dla... 2021-2027, priorytet.. Wniosek jest w chwili obecnej w trakcie oceny merytorycznej. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla... 2021-2027 będą to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zadania będą m.in. roboty budowlane polegające na poprawie dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w (...):

* rozbudowa budynku urzędu o windę wraz z przedsionkiem zapewniającym przestrzeń manewrową przed windą o równej, antyślizgowej nawierzchni, dostosowanej do poziomu na jakim będzie się zatrzymywał dźwig,

* prace montażowe dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

* roboty związane z wydzieleniem pożarowym istniejącej klatki schodowej wraz z jej oddymieniem (w związku z budową windy w budynku zmienione zostają warunki bezpieczeństwa pożarowego),

* wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń WC dla osób z niepełnosprawnościami, na poziomie parteru i 1-go piętra,

* przebudowa pochylni o nachyleniu 6% przy wejściu do budynku urzędu o nawierzchni równej, antypoślizgowej, wyposażonej w poręcze, która zapewni też dostęp do dźwigu osobowego,

* doposażenie budynków w... w przenośne pętle indukcyjne wzmacniające sygnał dźwiękowy: Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i ośrodka zdrowia działającego w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

* doposażenie budynku ośrodka zdrowia w... działającego w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w przenośną pętlę indukcyjną wzmacniającą sygnał dźwiękowy,

* doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w... w pętlę indukcyjną ze wzmacniaczem przeznaczoną do sal kinowych/widowiskowych i pomieszczeń ok. 750 m2 wraz z niezbędnym osprzętem,

* doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w... w sprzęt do streamingu,

* przebudowa istniejących stron internetowych i BIP-ów dostosowanych do WCAG 2.1 (strony internetowe i BIP-y: Miasta i Gminy..., Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej),

* przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa planu tyflograficznego z pismem Braille'a i wymiennym elementem - wym. około 1000x650mm z twardego tworzywa PCW i punktem orientacyjnym "tu jesteś". Tablica montowana będzie na stalowym postumencie, który wchodzi w skład produktu. Plan tyflograficzny urzędu umieszczony będzie na parterze budynku.

Cel zadania inwestycyjnego:

Dzięki realizacji wnioskowanego projektu znaczącej poprawie ulegnie dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-promocyjna w 5 budynkach użyteczności w Gminie..., w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Projekt wpisuje się w działania mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Tym samym projekt realizuje cel jakim jest wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi społeczne.

Dzięki realizacji inwestycji osoby o specjalnych potrzebach, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami, korzystające z budynków użyteczności publicznej oraz stron internetowych (mieszkańcy gminy, turyści, interesariusze) będą miały szansę swobodnie i w pełni korzystać z powstałej infrastruktury bez przeszkód.

Zakres całości inwestycji będzie ogólnodostępny (dostępność usług społecznych świadczonych w budynkach użyteczności publicznej) i jest skierowany bezpośrednio dla mieszkańców gminy, turystów, interesariuszy i innych osób, które będą miały potrzebę skorzystać z budynków oraz stron internetowych.

Całkowity koszt wnioskowanego zadania:. zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi... zł, środki własne Gminy na realizację przedmiotowego zadania wynoszą... zł. W przypadku uzyskania dofinansowania ostateczne wartości będą znane po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

Gmina złożyła również oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług, w którym oświadczyła, iż nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług.

Efekty zadania nie będą generowały przychodu. Gmina nie będzie pobierała jakichkolwiek opłat od podmiotów korzystających z efektów zadania. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Powyższe zadania zapewnią lepszą komunikację pomiędzy klientami a pracownikami ww. obiektów, ułatwiają załatwienie codziennych spraw administracyjnych i zlikwidują najważniejsze bariery ograniczające dostępność budynku czyli np. niespełniającą wymogów pochylnie, schody (jedyne rozwiązanie funkcjonalne w budynku zapewniające komunikację pionową), które ograniczają osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich kondygnacji urzędu i brak sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami.

Pytanie

Czy Gminie... będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które Gmina będzie ponosić w związku z realizacją zadania pn. "..." w ramach naboru Fundusze Europejskie dla... 2021-2027, priorytet...?

Państwa stanowisko w sprawie

Gmina... jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest podatnikiem tego podatku w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki. Odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, faktury są wystawione na tego podatnika oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Planowane do realizacji zadanie, nie będzie generowało dochodów opodatkowanych podatkiem VAT i nie będzie służyło wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zatem prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie VAT należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis art. 8 ustawy o VAT określa bowiem listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika należy wskazać, że kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 6 wskazanej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zapis cytowanego powyżej art. 15 ust. 6 ustawy o VAT jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r.s. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W konsekwencji, kryterium uznania jednostki samorządu terytorialnego za podatnika VAT jest charakter wykonywanych przez nią czynności, tj. dokonywanie czynności o charakterze publicznoprawnym wyłącza, co do zasady, te podmioty z kategorii podatników VAT, natomiast dokonywanie czynności cywilnoprawnych skutkuje zasadniczo uznaniem tych podmiotów za podatników, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT.

W myśl art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej oraz utrzymania obiektów użyteczności publicznej.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż Gmina... nabywając towary/usługi celem realizacji zadania, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) są obowiązane do zapewnienia dostępności wszystkich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

1.

w zakresie dostępności architektonicznej:

a.

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b.

instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c.

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d.

zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

e.

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacyjnych lub ich uratowania w inny sposób;

2.

w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3.

w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a.

obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usług tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b.

instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c.

zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d.

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy... oraz 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie... dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zakup w tym celu towarów i usług będzie służyć tym osobom. Zadanie służyć ma poprawie dostępności budynków i dostosowaniu ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które w dokumentach planistycznych Gminy stanowią wyznaczone kierunki działań służące poprawie funkcjonalności i dostępności obiektów użyteczności publicznej.

Zaplanowane czynności w ramach zadania pokazują ścisły związek z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty - nałożonych na Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz realizacją obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ocenie Gminy, poprawa dostępności ww. 5 budynków użyteczności publicznej w Gminie... i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie służyło przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie polepszenia dostępności budynków i nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie obrotów z działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) Gminy.

Reasumując, Gminie... nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją ww. zadania. Efekty zrealizowanego zadania nie będą wykorzystywane bezpośrednio do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przeprowadzona analiza potrzeb w zakresie dostępności wspomnianych budynków, ich otoczenia oraz dostępu do informacji i zasobów cyfrowych wykazała liczne bariery: architektoniczne, cyfrowe oraz informacyjno-promocyjne, które ograniczają stworzenie osobom ze szczególnymi potrzebami, warunków do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i świadczonych w nich usług. Efekty projektu skierowane są zatem do osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami, ponieważ to one będą korzystać z powstałej infrastruktury i zakupionych sprzętów.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L.Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

- podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa oraz

- podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym, z tego tytułu nie będzie przysługiwało Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa stwierdzam, że nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją zadania pn. "...", ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczam, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Zatem, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm. (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl