Nowość 0112-KDWL.4011.6.2023.1.JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.6.2023.1.JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 19 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zasad ustalenia wysokości daniny solidarnościowej. Uzupełnił go Pan pismem z 25 kwietnia 2023 r. (wpływ 28 kwietnia 2023 r.) o pełnomocnictwo i potwierdzenie dokonania opłaty od pełnomocnictwa oraz o potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku.

Opis stanu faktycznego

Jest Pan przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą (...).

Jest Pan osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce, będącą polskim rezydentem podatkowym i podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródła przychodów. Rozlicza Pan podatek dochodowy z tytułu dochodów z działalności gospodarczej na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w oparciu o liniową stawkę 19%. Dochody z działalności gospodarczej stanowią Pana główne źródło przychodów. Pana przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i dystrybucją foli, maszyn pakujących, kotłów, beczek oraz podłoży mikrobiologicznych.

W dniu 29 marca 2022 r. uzyskał Pan decyzję o wsparciu na podstawie art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 z późn. zm.) (dalej: "decyzja o wsparciu"). Decyzja ta obejmuje działalność w zakresie produkcji podłoży mikrobiologicznych oraz usług magazynowania, sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego jako symbol:

- Sekcja C, dział 20, podkategoria 20.59.52;

- Sekcja C, dział 21, podkategoria 21.10.60;

- Sekcja H, dział 52, klasa 52.10.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. uzyskał Pan decyzję o wsparciu na podstawie art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 z późn. zm.) (dalej: "decyzja o wsparciu"). Decyzja ta obejmuje działalność w zakresie produkcji foli, beczek, maszyn i kotłów, sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego jako symbol:

- Sekcja C, dział 17, klasa 17.21;

- Sekcja C, dział 22, klasa 22.21 i klasa 22.22;

- Sekcja C, dział 25, klasa 25.21;

- Sekcja C, dział 28, klasa 28.29;

- Sekcja C, dział 33, klasa 33.12;

- Sekcja H, dział 52, klasa 52.10.

Na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje Panu zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów w zakresie wskazanym w decyzji, przez okres jej obowiązywania, tj. 12 lat od dnia wydania. Prawo do skorzystania ze wspomnianego zwolnienia po raz pierwszy pojawiło się w odniesieniu do rozliczenia podatku za rok 2022.

W zaistniałym stanie faktycznym, powziął Pan wątpliwość, czy dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie uzyskanej decyzji o wsparciu należy uwzględniać w podstawie wyliczenia daniny solidarnościowej uregulowanej na podstawie art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

Czy w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zgodnie z art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien Pan uwzględniać dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zgodnie z art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinien uwzględniać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b, tj. dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na osoby fizyczne, których dochody przekraczają 1 mln PLN rocznie, obowiązek zapłaty tzw. daniny solidarnościowej. Na podstawie art. 30h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych danina wynosi 4% podstawy jej obliczenia. Podstawę tę określono w art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln PLN sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1)

kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2,

2)

kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 - odliczone od tych dochodów.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, głównym źródłem Pana przychodów są dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosuje Pan w odniesieniu do tych dochodów zasady opodatkowania określone w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. liniową stawkę opodatkowania. Dochody te, jako wymienione w art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadniczo uwzględnia się w podstawie obliczania daniny solidarnościowej. Jednocześnie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiąga Pan dochody z działalności określonej w uzyskanej przez Pana decyzji o wsparciu, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Pana ocenie dochodów tych nie należy uwzględniać w podstawie obliczania daniny solidarnościowej. Stanowisko to opiera się na literalnej wykładni art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln PLN sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych we wskazanych w tej regulacji przepisach, w tym art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Artykuł 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje natomiast, że podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b oraz o darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Jak wynika z powołanej regulacji, dochód, będący podstawą obliczenia podatku, ustala się zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten w sposób ogólny określa przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. A zatem, w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mieszczą się w zakresie dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochody wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmują m.in. dochody z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu. Mianowicie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku wolne są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia ograniczona jest do limitu wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W konsekwencji, dochody z działalności określonej w decyzji o wsparciu, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b, nie stanowią dochodów opodatkowanych w oparciu o art. 9 ust. 1. Tym samym, nie stanowią one dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co za tym idzie, nie mieszczą się one w zakresie dochodów, do których odwołuje się art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający podstawę obliczenia daniny solidarnościowej.

Podkreśla Pan, że stanowisko, iż dochodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie decyzji o wsparciu nie wlicza się do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, znajduje również potwierdzenie w jednolitej praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji z dnia 7 października 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.404.2019.1.KO Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że: "Biorąc pod uwagę wskazane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". Analogiczne stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził w interpretacji z dnia 9 lipca 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.367.2020.1.k.r.

Podsumowując, stoi Pan na stanowisku, że w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zgodnie z art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinien Pan uwzględniać dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Należy wskazać na prawidłowe brzmienie powołanych przez Pana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: * Art. 30h ust. 2:

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1)

kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2,

2)

kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

- odliczone od tych dochodów;

* art. 30c ust. 1:

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku; * Art. 30c ust. 2:

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o:

1)

składki na ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a;

2)

składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a)

z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z ust. 1,

b)

za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w ust. 1

- przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł;

3)

wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b;

4)

darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

* Art. 30c ust. 2a:

Wysokość składek i wpłat, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

* Art. 21 ust. 1 pkt 63b:

Wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zaznaczyć należy, że prawidłowe brzmienie przepisów nie wpływa na uzasadnienie przedstawione prze Pana.

Odnośnie powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl