0111-KDSB3-2.452.24.2023.6.JS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDSB3-2.452.24.2023.6.JS

DECYZJA

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.) zwanej dalej "Ordynacją podatkową", art. 3, art. 7g ust. 2, art. 7 ha ust. 3 pkt 2, art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 ze. zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku akcyzowym", art. 10 pkt 12 i art. 18 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2023 r. poz. 1059), po wszczęciu z urzędu postanowieniem nr (...) z dnia (...) r. (doręczonym w dniu (...) r.) postępowania w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIA Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienia z urzędu decyzję nr WIA-2020-00131 z dnia 9 grudnia 2020 r., określając nową klasyfikację przedmiotowego pojazdu marki (...) do kodu CN 8703 23 19.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2020 r. do Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wpłynął wniosek o wydanie wiążącej informacji skarbowej dla (...) pojazdu marki (...).

Zdaniem Wnioskodawcy ww. pojazd należy zaklasyfikować do kodu 8703 40 10 Nomenklatury scalonej. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przedmiotowego wniosku, decyzją nr (...) z (...) r.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu zaklasyfikował przedmiotowy pojazd do kodu CN 8703 40 10, obejmującego pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 7 ha ust. 1 pkt 3c ustawy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIA w przypadku wystąpienia przesłanek powodujących jej nieprawidłowość, w szczególności w przypadku utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN wynikającą z decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej sporządzonej w Brukseli z dnia 15 grudnia 1950 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 43).

Na podstawie art. 7 ha ust. 3 pkt 2 ustawy, Dyrektor KIS po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 1, zmienia wydaną WIA i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy. Postanowieniem nr (...) z dnia (...) r. wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie zmiany albo uchylenia wiążącej informacji akcyzowej nr (...) z dnia (...) r. Przyczyną wszczęcia postępowania było wystąpienie przesłanki powodującej nieprawidłowość wydanej decyzji, związanej z utratą zgodności z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN). Przesłanką tą była opinia klasyfikacyjna odnosząca się do pojazdów typu "mild hybrid" podjęta na 69 Sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego (zamieszczona w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej w Kompendium Opinii klasyfikacyjnych w dniu 20 października 2022 r.).

W prowadzonym ponownym postępowaniu w przedmiotowej sprawie zgromadzono dodatkowe dowody i informacje, stanowiące uzupełnienie materiałów załączonych do wniosku o wydanie WIA, niezbędne dla wydania rozstrzygnięcia.

Postanowieniem nr (...) z dnia (...) r., zgodnie z treścią art. 200 Ordynacji podatkowej, poinformowano Stronę o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonych dowodów. Z możliwości tej Strona nie skorzystała.

Mając na uwadze obowiązujący stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy, wyjaśniam co następuje.

Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że przedmiotem niniejszej decyzji jest (...).

W myśl art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym samochody osobowe to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy o podatku akcyzowym, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych (...) stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ww. ustawy zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Ponadto w myśl art. 4 ww. rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 Nomenklatura Scalona, wraz ze stawkami celnymi i innymi stosownymi opłatami oraz środki taryfowe zawarte w Taric lub innych uzgodnieniach wspólnotowych stanowią Wspólną Taryfę Celną.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega Ogólnym regułom interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Zgodnie z regułą 1 ORINS, tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią pozycji i uwag, zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej od 2 do 6. Reguła 6 ORINS stanowi natomiast, iż klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z pozostałych reguł ORINS, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane.

Klasyfikacja pojazdów silnikowych w Nomenklaturze scalonej (CN) wyznaczana jest przez określone cechy, które wskazują, że pojazdy przeznaczone są zasadniczo do przewozu osób (pozycja 8703).

Zgodnie z brzmieniem pozycji 8703 Nomenklatury scalonej, pozycja ta obejmuje samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. Z zapisów zawartych w Notach wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8703 wynika, że przedmiotowa pozycja obejmuje pojazdy silnikowe różnego typu (włącznie z pojazdami silnikowymi ziemno-wodnymi (amfibiami)) przeznaczone do przewozu osób, za wyjątkiem pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702 (pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą). Z zapisów tych wynika również, że pojazdy objęte niniejszą pozycją mogą mieć dowolny typ silnika (silnik tłokowy wewnętrznego spalania, silnik elektryczny, turbina gazowa, połączenie silnika spalinowego tłokowego oraz jednego lub więcej silników elektrycznych itp.).

Zgodnie z treścią ww. Not wyjaśniających do pozycji 8703 pojazdy, które posiadają połączenie silnika tłokowego wewnętrznego spalania z jednym lub kilkoma silnikami elektrycznymi są znane jako "Elektryczne Pojazdy Hybrydowe (EPH)". W celu mechanicznego napędu tych pojazdów zużywane jest zarówno paliwo jak i energia elektryczna o odpowiedniej mocy magazynowana w urządzeniach (np. w akumulatorach elektrycznych, kondensatorach, kołach zamachowych/prądnicach). Istnieją różne rodzaje elektrycznych pojazdów hybrydowych (HEV), które można odróżnić w zależności od konfiguracji układu napędowego (takich jak: równoległe hybrydy, hybrydy w serii, typu Split lub hybrydy szeregowo-równoległe) i stopnia hybrydyzacji (czyli pełne hybrydy, łagodne hybrydy i hybrydy plug-in).

Podkreślić należy, że wskazana powyżej treść not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego odnosi się do całej pozycji 8703, która obejmuje pojazdy z silnikiem spalinowym, z silnikiem elektrycznym oraz pojazdy zawierające oba te silniki. Przy klasyfikacji należy kierować się brzmieniem konkretnych podpozycji, treścią not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego i Nomenklatury scalonej oraz m.in. treścią opinii Komitetu Systemu Zharmonizowanego.

Zgodnie z treścią opinii Komitetu Systemu Zharmonizowanego, podjętej na 69 sesji do pozycji 8703 22 klasyfikowany jest pojazd określany jako "miękka hybryda" z 1,5-litrowym turbodoładowanym czterocylindrowym silnikiem o zapłonie iskrowym wytwarzającym 135 kW i 280 Nm momentu obrotowego. Wyposażony jest w rozrusznik/generator, który może zwiększyć moc silnika o dodatkowe 10 kW i 160 Nm momentu obrotowego. Ten rozrusznik/generator pozwala na płynniejszą pracę silnika w trybie start-stop i odzyskiwanie energii podczas hamowania. Pojazd nie posiada wyłącznego trybu jazdy elektrycznej. Pojazd nie może być ładowany przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

Jak wynika z treści opinii, pojazdy z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, które posiadają zarówno silnik spalinowy jak i rozrusznik/generator, który może zwiększyć moc silnika i nie posiadają wyłącznego trybu jazdy elektrycznej powinny być klasyfikowane w podpozycji 8703 2* jako pojazdy jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym (klasyfikacja pojazdu na poziomie szóstej cyfry uzależniona jest od pojemności silnika spalinowego).

Powyższe wskazuje, że pojazdy posiadające zarówno silnik spalinowy jak i rozrusznik/generator mogący jedynie zwiększyć moc silnika lecz nieposiadający możliwości wyłącznej jazdy elektrycznej, dla potrzeb klasyfikacji taryfowej powinny być uznawane za pojazdy jedynie z silnikiem spalinowym.

Pojazd stanowiący przedmiot niniejszej decyzji zaklasyfikowany został w zmienianej decyzji WIA, zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, do kodu 8703 40 10 Nomenklatury scalonej. Zgodnie z treścią podpozycji CN 8703 40 10 obejmuje ona nowe pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

Z zapisów brzmienia ww. podpozycji wynika, że klasyfikowane są do niej pojazdy hybrydowe posiadające co najmniej dwa alternatywne źródła zasilania do napędu: silnik spalinowy i silnik elektryczny. Napęd w pojazdach hybrydowych realizowany jest zamiennie. W trybie elektrycznym silnik spalinowy jest wyłączony, a silnik elektryczny dostarcza cały moment obrotowy niezbędny do napędu pojazdu.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że klasyfikacja przedmiotowego pojazdu do kodu CN 8703 40 10 jest nieprawidłowa. (...)

Powyższe wskazuje, że (...) pojazd marki (...) wyposażony w (...) posiada cechy konstrukcyjne zbieżne z cechami wyróżniającymi pojazdy z pozycji 8703. Natomiast ze względu na indywidualne cechy przedmiotowego pojazdu opisane w załączonych do wniosku dokumentach, z których wynika, że (...) w rozumieniu Nomenklatury scalonej, należy go zaklasyfikować do kodu CN 8703 23 19 jako pozostałe nowe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, ale nieprzekraczającej 3000 cm3.

Powyższa klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, treścią Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8703 oraz treścią opinii Komitetu Systemu Zharmonizowanego, podjętej na 69. Sesji.

Klasyfikację przedmiotowego pojazdu potwierdzają również przykładowe Wiążące Informacje Taryfowe wydane na podobne pojazdy (DE BTI 49155/22-1 z dnia 28 grudnia 2022 r., DE BTI 49129/22-1 z dnia 28 grudnia 2022 r., DE BTI 20024/23-1 z dnia 28 lipca 2023 r.).

Mając na uwadze klasyfikację pojazdu oraz treść powołanych wyżej obowiązujących przepisów akcyzowych należy stwierdzić, że przedmiotowy pojazd spełnia definicję samochodu osobowego określoną w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Wobec powyższego należało z urzędu zmienić ww. decyzję, co postanowiono jak w sentencji. Wyjaśniam jednocześnie, że na mocy obowiązujących od 1 lipca 2023 r. przepisów (art. 10 pkt 12, art. 16 ust. 4 i art. 18 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2023 r. poz. 1059), organem właściwym w sprawie wydawania wiążących informacji akcyzowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej, prowadzący zarówno postępowania w zakresie WIA w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 lipca 2023 r., jak również zadania związane z zakończonymi przed tą datą sprawami w zakresie wiążących informacji akcyzowych.

Podmiot, na rzecz którego wydano niniejszą decyzję może ją stosować dla wyrobów tożsamych pod każdym względem z wyrobem objętym niniejszą decyzją.

Niniejsza decyzja wiąże organy podatkowe i podmiot, na rzecz którego została ona wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane w okresie ważności WIA (art. 7d ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku zmiany WIA z powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ha ust. 1 pkt 1-3, i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została wydana, do zmienionej WIA od dnia wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ha ust. 1 pkt 1-3, do dnia, w którym decyzja o zmianie WIA stała się ostateczna, przepisy art. 14k-14 m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio (art. 7d ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym).

Niniejsza decyzja jest wydawana na okres 5 lat i jest ważna od dnia następującego po dniu, w którym stała się ostateczna (art. 7d ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

Niniejsza decyzja traci ważność przed upływem 5-letniego okresu z dniem:

1)

następującym po dniu, w którym decyzja o zmianie WIA albo decyzja o uchyleniu WIA stała się ostateczna, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 7h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 7d ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Niniejsza decyzja wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, będących przedmiotem WIA, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIA następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIA stała się niezgodna (art. 7h ust. 1).

Organ podatkowy, na wniosek podmiotu, na rzecz którego niniejsza decyzja została wydana, złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki WIA została wydana, może, w drodze decyzji, przedłużyć ten okres na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat (art. 7hb ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie może być wniesione za pośrednictwem poczty na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała albo drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy, dostępnego pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy), będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

(...) - dane zastrzeżone

Opublikowano: www.kis.gov.pl