Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3096740

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 grudnia 2020 r.
V KK 469/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Błaszczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie W. D. (D.) skazanego z art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 23 § 1 i 3 k.k.s. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 r., w trybie art. 535 § 3 k.p.k., kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 12 marca 2020 r., sygn. akt IV Ka (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z. z dnia 14 listopada 2019 r., sygn. akt II K (...),

Dnia 9 grudnia 2020 r.

Postanowił

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciążyć skazanego z kosztami postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.