V KK 450/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3080623

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2020 r. V KK 450/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Puszkarski.

Sędziowie SN: Marek Pietruszyński (spr.), Włodzimierz Wróbel.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Małgorzaty Kozłowskiej.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie I. S. uniewinnionego od zarzutu popełnienia czynu z art. 271 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 2 października 2020 r., kasacji wniesionej przez Prokuratora Regionalnego w S. od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt V Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 11 marca 2019 r., sygn. akt II K (...), uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w K. w postępowaniu odwoławczym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.