Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680284

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
V CSK 245/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wojciech Katner.

Sędziowie SN: Marian Kocon, Krzysztof Strzelczyk (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. J. przeciwko A. Sp. z o.o. z siedzibą we W. i Syndykowi Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we W. o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 5 czerwca 2019 r., skarg kasacyjnych obu pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego (...) z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (...),

1) oddala skargi kasacyjne,

2) zasądza od pozwanych na rzecz powódki kwotę 11.250 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.