Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/16/38

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 8 listopada 2018 r.
T-718/16

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.16.38

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - Mad Dogg Athletics / EUIPO - Aerospinning Master Franchising (SPINNING)

(Sprawa T-718/16)( 1 )

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy SPINNING - Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku - Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) rozporządzenia(UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/45)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mad Dogg Athletics, Inc. (Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjendoczone) (przedstawiciel: adwokat J. Steinberg)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Aerospinning Master Franchising s. r. o., dawniej Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat K. Labalestra)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 lipca 2016 r. (sprawa R 2375/2014-5) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Aerospinning Master Franchising a Mad Dogg Athletics.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 21 lipca 2016 r. (sprawa R 2375/2014 5) w zakresie dotyczącym towarów należących do klasy 28 i usług należących do klasy 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Mad Dogg Athletics, Inc.

3) Aerospinning Master Franchising, s.r.o. pokrywa własne koszty.

1

Dz.U. C 462 z 12.12.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/