IV CSK 390/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3181365

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2021 r. IV CSK 390/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mariusz Łodko.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku S. R. przy uczestnictwie E. R. o podział majątku wspólnego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 maja 2021 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w B. z dnia 20 marca 2020 r., sygn. akt II Ca (...),

Dnia 31 maja 2021 r.

1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;

2. zasądza od S. R. na rzecz E. R. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.