Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 lutego 2008 r.
III SA/Gl 93/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Kupiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 1 lutego 2008 r. sprawy ze skargi "A" S.A. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia zwrócić skarżącej cały uiszczony wpis sądowy w kwocie (...) ((...)) zł od odrzuconej skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wnosząc w niniejszej sprawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r., za pośrednictwem tego organu odwoławczego, "A" S.A. z siedzibą w B. uiściła dnia (...) r. należny wpis sądowy w kwocie (...) zł.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2007 r. Sąd odrzucił skargę strony skarżącej. W wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej na to orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 29 października 2007 r. oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwaną dalej p.p.s.a.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis między innymi od pisma odrzuconego, jeżeli odrzucenie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom.

W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że powyższy przepis należy interpretować w świetle art. 54 § 1 i 2 p.p.s.a., stanowiącego, że skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są jej przedmiotem i że organ przekazuje skargę do sądu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (zob. M. Niezgódka-Medek, komentarz do art. 232 p.p.s.a. (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006, wyd. II.).

Zwrócono przy tym uwagę, że w obecnym stanie prawnym nie występuje potrzeba wysyłania przez sąd odpisu skargi do organu w celu ustosunkowania się do niej, tak jak było pod rządami dawnej ustawy o NSA. W związku z tym przyjęto, że tylko w sytuacji, której dotyczy art. 98 przepisów wprowadzających, można wprowadzić ograniczenie co do wysokości zwracanego wpisu od skargi odrzuconej lub cofniętej po jej wysłaniu organowi. Natomiast postanowienia wydawane w związku z odrzuceniem lub cofnięciem skargi skierowanej do sądu od razu za pośrednictwem organu powinny zawierać z urzędu orzeczenie o zwrocie całego wpisu. Sąd podziela ten pogląd.

Wobec tego, że odrzucenie skargi stało się prawomocne i że w postanowieniu nie orzeczono w przedmiocie zwrotu, Sąd działając na posiedzeniu niejawnym (art. 232 § 2 p.p.s.a.) postanowił dokonać zwrotu kwoty (...) zł stanowiącej cały uiszczony wpis sądowy.