Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749460

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 5 grudnia 2019 r.
III CZP 39/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek.

Sędziowie SN: Anna Owczarek (spr.), Karol Weitz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Z. L. przy uczestnictwie M. L. o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 grudnia 2019 r., przy udziale prokuratora Joanny Ostrowskiej delegowanej do Prokuratury Krajowej na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w K. postanowieniem z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt IV Ca (...),

"Czy niemożność powołania się przez osobę będącą uczestnikiem postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku w tymże postępowaniu na okoliczności istotne dla porządku dziedziczenia, będąca wyłącznym następstwem braku zawiadomienia tej osoby o terminie rozprawy i pozbawienia jej możności działania, stanowi podstawę dla wywiedzenia i rozpoznania skargi o wznowienie postępowania w oparciu o przepis art. 524 § 1 k.p.c. w zw. z art. 401 pkt 2 k.p.c. w terminie trzymiesięcznym od dowiedzenia się o podstawie wznowienia, czy też stanowi podstawę dla wywiedzenia i rozpoznania wniosku o zmianę stwierdzenia nabycia spadku w oparciu o art. 679 § 1 pkt 2 k.p.c. w tam przewidzianym terminie rocznym, nadto, w razie udzielenia odpowiedzi, iż wyłącznie właściwym jest w takim wypadku tryb przewidziany w art. 679 § 1 pkt 2 k.p.c. - czy termin roczny o jakim mowa w tym przepisie należy liczyć od chwili uzyskania przez uczestnika możności działania, bez względu na datę powzięcia przez uczestnika wiadomości o istnieniu wymienionych na wstępie, okoliczności istotnych dla porządku dziedziczenia?"

odmawia podjęcia uchwały.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.