II KK 90/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3111734

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. II KK 90/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Wiliński.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 21 stycznia 2021 r. sprawy P. S. skazanego wyrokiem łącznym z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt II AKa (...) utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII K (...)

Dnia 21 stycznia 2021 r.

Postanowił:

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. zwolnić skazanego P. S. od kosztów sądowych postępowania kasacyjnego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.